Present progressive & continuous tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 65
Present progressive & continuous tense
टिप
I am writing a letter = मी एक पत्र लिहित आहे
Present progressive आणि Present continuous एकाच tense ची दोन नाव आहेत. यामध्ये वर्तमानात होणाऱ्या क्रियांचा उल्लेख केला जातो
=

हे सामान्य वर्तमान काळापेक्षा वेगळे आहे कारण यामध्ये अशा घटनांचे वर्णन होते ज्या बोलताना घडत आहेत किंवा फार काळापर्यंत चालू राहतात (पण रोजची सवय नाही)
टिप
=
I go to work = मी कामावर जातो -> रोजचे रूटीन -> present tense
I am going to work = मी कामावर जात आहे -> यावेळी -> present progressive tense
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
am write
am writing
have writing
writes
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Neha and Pooja are at the play ground.
They
______
are playing
playing
play
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Look, I ______
wear
am wearing
am wear
wearing
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
We ______
are sleep
are sleeping
do sleep
sleeping
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They ______
play
are playing
playing
plays
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Everyone ______
are talking
do talk
is talking
is talking
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They ______
is going
goes
are going
are go
आपण कोणाशी बोलत आहात?
  • who
  • talking
  • are
  • talk
  • you
  • to
  आपण काय करत आहात?
  • what
  • do
  • you
  • are
  • doing
  • we
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  They ______
  do not reading
  are not reading
  are read
  टिप
  =
  Present Progressive Tense मध्ये फार काळ केल्या जाणाऱ्या कामांना देखील सांगितले जाते - जे काम progress मध्ये तर आहे, पण आवश्यक नाही कि वर्तमान काळात ते काम होतच असेल
  Eg. I am preparing for a dance competition.
  =
  आपण नृत्य स्पर्धेसाठी तयारी करत आहात - हे काम काही वेळापुरते चालेल त्यामुळे present progressive tense लागेल.

  कारण हे काही नेहमीची सवय किंवा नित्यक्रम नाही, त्यामुळे present tense लागत नाही.
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  am study
  am studying
  do study
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  don't going
  are not going
  am not going
  am not go
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  We ______
  read
  do read
  reading
  are reading
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  You ______
  are taking
  are take
  do take
  taking
  काय आपण आत्ता खेळत आहात?
  • Are
  • you
  • do
  • play
  • playing
  • right now?
  मी आत्ता झोपलो आहे
  • I
  • am
  • sleep
  • right now
  • sleeping
  • do
  'आम्ही टीव्ही बघत नाही आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  We are not watching TV.
  We do not watch TV.
  We not watching TV.
  We are watching TV.
  'आम्ही शहराच्या बाहेर जात आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  We going out of town
  We are going out of town
  We are go out of town
  We're are going out of town
  'काय ते जेवण बनवत आहेत?' चे इंग्रजीत योग्य ते भाषांतर निवडा.;
  Do they cook food?
  They are cooking food?
  Are they cooking food?
  Do they cooking food?
  'काय ते आम्हाला बोलवत आहेत?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Are they calling we?
  Do they call us?
  Do they calling us?
  Are they calling us?
  'मी आत्ता कोणतीही पुस्तके वाचत नाही आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am reading book now.
  I am not reading any books right now.
  I do not reading any books right now.
  I am not read any books now.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द