Adverbs of frequency - never, often, sometimes, always etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 66
Adverbs of frequency - never, often, sometimes, always etc.
never कधीही नाही —> सगळ्यात कमी वेळा होणारे
rarely कधीतरी
sometimes कधीकधी
often नेहमी
usually सामान्यतः
always नेहमी —> सगळ्यात जास्त वेळा होणारे
'ती नेहमी वेळेवर येते.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
She is never on time
She is rarely on time
She is always on time
She is sometimes on time
'मी कार्यालयासाठी नेहमी ट्रेन घेतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am always take the train to work
I always am take the train to work
I alwaysly take the train to work
I always take the train to work
'आम्ही अनेकदा कार्यालयात भेटतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
We oftenly meet at the office
We are often meet at the office
We rarely meet at the office
We often meet at the office
तो कधीही उशिरा येत नाही
  • often
  • comes
  • he
  • late
  • usually
  • never
  'मी कधीतरीच त्याच्याशी बोलते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I never speak to him
  I rare speak to him
  I always speak to him
  I rarely speak to him
  टिप
  =
  I am NEVER late for work
  Subject + To-be (is/am/are) + adverb + extras.
  Eg: She is always on time
  =

  I NEVER come late
  Subject + adverb + verb + extras.
  Eg: She always comes on time
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  never
  am never
  rarely
  'मी सहसा शनिवारी काम करत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I do not usually work on Saturdays
  I do not always work on Saturdays
  I do not never work on Saturdays
  I often work on Saturdays
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  do not never
  do not usual
  do not usually
  do not rare
  'ती कधी कधी मला कॉल करते' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  She is sometimes calls me
  She sometimes calls me
  She calls sometimes me
  She sometime calls me
  'तो सहसा चांगले कपडे घालतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  He rarely wears nice clothes
  He never wears nice clothes
  He usually wears nice clothes
  He is usually wear nice clothes
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  It ______
  rare
  rarely
  usual
  sometime
  उन्हाळ्यात सहसा ऊन असते
  • usually sunny
  • It
  • summers
  • is
  • rarely sunny
  • in
  'मुंबईमध्ये कधीही बर्फ पडत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  It snows never in Mumbai
  It is never snow in Mumbai
  It never snows in Mumbai
  It will never snows in Mumbai
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द