Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 67
Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.
She=ती
speaks=बोलते
टिप
She speaks fluent English = ती अस्खलित इंग्रजी बोलते
Fluent एक विशेषण (adjective) आहे जे English (इंग्रजी -> noun) चे वर्णन करत आहे
She speaks fluently = ती अस्खलिखितपणे बोलते
Fluently एक क्रिया विशेषण (adverb) आहे जे Speak (बोलणे-> verb) चे वर्णन करत आहे. एखादे काम कोणत्या प्रकारचे होत आहे, हे सांगण्यासाठी आपण adverbs of manner चा वापर करतो.

Fluent (adjective) -> Fluently (adverb)
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
She dances ______
beautiful
beautifully
ती लवकर लवकर खाते
  • eat
  • eats
  • quick
  • quickly
  • she
  • is
  'तो हळू-हळू चालतो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  He walks slow
  He walks slowly slowly
  He walks slowly
  He is walk slowly
  टिप
  =
  काही क्रिया विशेषणे, आपल्या मूळ विशेषणासारखीच असतात.

  Eg: Fast -> Fast (fastly नाही)

  He runs very fast
  He works very hard = तो खूप कठीण मेहनतीने काम करतो
  Hard -> Hard.

  याला Hardly ने गोंधळात टाकू नका. Hardly = क्वचितच

  He hardly works = तो क्वचितच काम करतो
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  She works ______
  very hard
  very hardly
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  She runs ______
  fastly
  fast
  faster
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Rabbits run ______
  very fast
  fastly
  very fastly
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Ram does his work ______
  careful
  carefully
  टिप
  He speaks fluently = तो अस्खलितपणे बोलतो
  Subject (He) + Verb (speaks) + adverb (well)
  He speaks English fluently = तो इंग्रजी अस्खलितपणे बोलतो
  Subject (He) + Verb (speaks) + Direct object (English) + adverb (well)
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  He washes ______
  properly the clothes
  proper the clothes
  the clothes proper
  the clothes properly
  मधू खूप चांगले जेवण बनवते
  • cooks
  • is
  • Madhu
  • very
  • well
  • welly
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  She danced ______
  wonderful
  wonderfully
  टिप
  She danced wonderfully = तिने प्रेक्षणीय नृत्य केले
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully)
  She danced wonderfully at her wedding = तिने तिच्या लग्नात प्रेक्षणीय नृत्य केले
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully) + place (at her wedding)
  ते आनंदाने राहतात
  • live
  • are
  • they
  • living
  • happily
  • happyly
  adjective adverb example
  fast (वेगात/लवकर) fast (वेगाने) she runs very fast
  quick (वेगात/लवकर) quickly (वेगाने) she runs very quickly
  slow (हळू) slowly (हळूहळू) she walks slowly
  fluent (वेगाने/ नीट बोलणारा) fluently (वेगाने/ नीटपणे) she speaks fluently
  beautiful (सुंदर) beautifully (सुंदरतेने) she sings beautifully
  wonderful (अद्भुत) wonderfully (अद्भुततेने) she dances wonderfully
  good (चांगले) well (चांगले) she sings well
  happy (आनंदी) happily (आनंदी) she lives happily
  careful (काळजीपूर्वक) carefully (काळजीने) he works carefully
  fearless (निर्भय) fearlessly (निर्भयपणे) he fights fearlessly
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द