Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 67
Adverbs of manner - quickly, slowly, well, fast, etc.
She=उनी
speaks=बोल्छिन
टिप
She speaks fluent English = उनी राम्रो अंग्रेजी बोल्छिन.
Fluent एउटा विशेषण (adjective) हो जुन English (अंग्रेज़ी -> noun ) को वर्णन गरिरहेको छ.
She speaks fluently = उनी राम्रो तरिकाले बोल्छिन्.
Fluently एउटा क्रिया विशेषण (adverb) हो जुन Speak (बोल्नु -> verb) को वर्णन गरिरहेको छ.
कुनै काम कस्तो प्रकारले हुँदैछ, यो बताउनको लागि हामी adverbs of manner को प्रयोग गर्छौ .

Fluent (adjective) -> Fluently (adverb)
मिसिंग शब्द चुनेर, रिक्त स्थान भर्नुहोला.
She dances ______
beautiful
beautifully
with beautiful
उनी चाडै चाडै खान्छिन.
  • eat
  • eats
  • quick
  • quickly
  • she
  • is
  'उ बिस्तारै–बिस्तारै हिँड्छ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  He walks slow.
  He walks slowly slowly.
  He walks slowly.
  He is walk slowly.
  टिप
  =
  केही क्रिया विशेषण, आफ्नो मूल विशेषणको तरिकाको नै रहन्छ.

  Eg: Fast -> Fast (fastly होइन)

  He runs very fast.
  =
  Hard -> Hard.

  He works very hard = उ धेरै कडा परिश्रमसंग काम गर्छ

  यसले Hardly बाट कंफ्युज नगर्नु. Hardly = शायद नै

  He hardly works = उ शायद नै काम गर्छ.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She works ______
  very hard
  very hardly
  a lot hard
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She runs ______
  fastly
  fast
  faster
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Rabbits run ______
  very fast
  fastly
  very fastly
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Ram does his work ______
  careful
  carefully
  with careful
  टिप
  He speaks fluently = उ राम्रो तरिकाले बोल्छ.
  Subject (He) + Verb (speaks) + adverb (well)
  He speaks English fluently = उ राम्रो तरिकाले अंग्रेजी बोल्छ.
  Subject (He) + Verb (speaks) + Direct object (English) + adverb (well)
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  He washes ______
  properly the clothes
  proper the clothes
  the clothes proper
  the clothes properly
  मधु धेरै मीठो खाना पकाउन्छिन्.
  • cooks
  • is
  • Madhu
  • very
  • well.
  • welly
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She danced ______
  wonderful
  wonderfully
  with wonderful
  टिप
  She danced wonderfully = उसले शानदार नृत्य गर्यो.
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully)
  She danced wonderfully at her wedding = उसले उसको बिहेमा शानदार नृत्य गर्यो.
  Subject (she) + verb (danced) + adverb (wonderfully) + place (at her wedding)
  उनीहरु खुशीले बस्छन.
  • live
  • are
  • they
  • living
  • happily.
  • happyly
  adjective adverb example
  fast (तेज/छिटो) fast (तेजसंग) she runs very fast
  quick (तेजसंग) quickly (तेजसंग) she runs very quickly
  slow (बिस्तारै) slowly (बिस्तारै) she walks slowly
  fluent (गतिसंग / राम्रोसंग बोल्ने वाला) fluently (गतिसंग / राम्रोसंग ) she speaks fluently
  beautiful (सुन्दर) beautifully (सुंदरतासंग) she sings beautifully
  wonderful (शानदार) wonderfully (शानदार तरिकासंग) she dances wonderfully
  good (राम्रो) well (राम्रोसंग) she sings well
  happy (खुशी) happily (खुशीसंग) she lives happily
  careful (ध्यान दिने वाला) carefully (ध्यानसंग) he works carefully
  fearless (निडर) fearlessly (निडरतासंग) he fights fearlessly
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द