को प्रयोग
try Again
Tip1:hello
Lesson 68
को प्रयोग
Can=गर्न सक्छौ
you=तिमी
Can=के सक्छौ
you=तिमी
टिप
Can you dance? = के तिमी नाच्न सक्छौ?
Can कुनै चीज़लाई गर्ने क्षमतालाई दर्शाउन्छ

जब हामी \'can\' बाट शुरु हुने प्रश्न सोध्छौ. तब हामी यो सोध्छौ कि \'के तिमी ___ गर्न सक्छौ?\'
Yes, I can dance = हो, म नाच्न सक्छु.
'के तपाईं हिंदी बोल्न सक्नुहुन्छ?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
;
Are you speak Nepali?
Can you speak Nepali?
You can speak Nepali
Do you can speak Nepali?
के तपाईं मेरो सहायता गर्न सक्नुहुन्छ ?
  • help me?
  • are
  • do
  • can
  • you
  • helps me?
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  ______
  Are you
  Can you
  Can you are
  You can be
  को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  के तपाईं अंग्रेज़ीमा बोल्न सक्नुहुन्छ ?
  हो, म अंग्रेजी बोल्न सक्छु.
  • am
  • I
  • can
  • yes,
  • speak
  • English.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Yes, my mother ______
  is drive
  drive
  can drive
  drive can
  को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म नाच्न सक्छु.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  can not
  am not
  do not can
  not can
  टिप
  म अंग्रेजी बोल्न सक्छु = I can speak English
  म अंग्रेजी बोल्न सक्दैन = I can not speak English
  नकारात्मक वाक्य बनाउनुको लागि, can र verb (क्रिया -> speak) को बीचमा not लगाउनुहोस्.
  म खाना बनाउन सक्दैन.
  • can
  • do not
  • cook.
  • not
  • I
  • am
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  am not speak
  can speak not
  not can speak
  can not speak
  को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्.
  म तिम्रो सहायता गर्न सक्दैन.
  'के उ तिम्रो लागि केक बनाउन सक्छिन?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Can she bake a cake for you?
  Is she bake a cake for you?
  Does she bake a cake for you?
  Can't she bake a cake for you?
  टिप
  =
  Can not को छोटो रूप can't हुन्छ.
  =
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  She ______
  can't see
  can't not see
  'म तिम्रो पार्टीमा आउन सक्दिन.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am not come to your party.
  I can't come to your party.
  I don't come to your party.
  I cann't come to your party.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I'm sorry, I ______
  can't
  can
  don't
  am not
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  can't
  can
  am not
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  ______
  Can
  Can you
  Can't not
  Are you
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द