Can ର ବ୍ୟବହାର
try Again
Tip1:hello
Lesson 68
Can ର ବ୍ୟବହାର
Can=କରି ପାରିବ
you=ତୁମେ
Can=କରି ପାରିବ
you=ତୁମେ
ଟିପ୍
Can you dance? = କଣ ତୁମେ ନାଚି ପାର ?
'Can' ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ର କ୍ଷମତା ଦେଖାଏ.

ଯେତେ ବେଳେ ଆମେ \'can\' ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ, ତେବେ ଆମେ ଏମିତି କହୁ \'କଣ ତୁମେ ___ କରି ପାରିବ ?\'
Yes, I can dance = ହଁ, ମୁଁ ନାଚି ପାରେ.
'କଣ ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ କହି ପାରନ୍ତି ?' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ ;
Are you speak Hindi?
Can you speak Hindi?
You can speak Hindi
Do you can speak Hindi?
କଣ ଆପଣ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବେ ?
  • help me
  • are
  • do
  • can
  • you
  • helps me
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  ______
  Are you
  Can you
  Can you are
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  କଣ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କହି ପାରନ୍ତି ?
  ହଁ, ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହି ପାରେ.
  • am
  • I
  • can
  • yes,
  • speak
  • English
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  Yes, my mother ______
  is drive
  drive
  can drive
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୁଁ ନାଚି ପାରେ.
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I ______
  can not
  am not
  do not can
  ଟିପ୍
  ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହି ପାରେ = I can speak English
  ମୁଁ ଇଂରାଜୀ କହି ପାରେ ନାହିଁ = I can not speak English
  ନକାରାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ଗଢିବା ପାଇଁ, 'can' ଓ verb (କ୍ରିୟା -> speak) ର ମଝିରେ 'not' ଲଗାନ୍ତୁ.
  ମୁଁ ରୋଷେଇ କରି ପାରେ ନାହିଁ
  • can
  • do not
  • cook
  • not
  • I
  • am
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I ______
  am not speak
  can speak not
  not can speak
  can not speak
  ଇଂରାଜୀ ରେ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତୁ
  ମୁଁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରି ପାରିବି ନାହିଁ.
  'କଣ ସେ ତୁମ ପାଇଁ କେକ୍ ବନେଇ ପାରିବ ?' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ର ଚୟନ କରନ୍ତୁ ;
  Can she bake a cake for you?
  Is she bake a cake for you?
  Does she bake a cake for you?
  Can't she bake a cake for you?
  ଟିପ୍
  =
  'Cannot' ର ଛୋଟ ରୁପ ହେଉଛି can't.
  =
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  She ______
  can't see
  can't don't see
  'ମୁଁ ତୁମ ପାର୍ଟୀ ରେ ଆସି ପାରିବି ନାହିଁ .' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ବାଛନ୍ତୁ ;
  I am not come to your party
  I can't come to your party
  I don't come to your party
  I cann't come to your party
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I'm sorry, I ______
  can't
  can
  don't
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  I ______
  can't
  can
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ
  ______
  Can
  Can you
  Can't not
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ