Can चा वापर
try Again
Tip1:hello
Lesson 68
Can चा वापर
Can=काय शकता
you=तुम्ही
Can=काय शकता
you=तुम्ही
टिप
Can you dance? = काय तुम्ही नाचू शकता?
Can कोणत्याही वस्तूला करण्याची क्षमता दर्शवितो.

जेव्हा आपण 'can' ने सुरु होणारे प्रश्न विचारतो, तेव्हा आपण असा प्रश्न विचारतो कि 'काय तुम्ही ___ करू शकता?'
Yes, I can dance = हो, मी नाचू शकतो
'काय आपण हिंदी बोलू शकता?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
Are you speak Hindi?
Can you speak Hindi?
You can speak Hindi
Do you can speak Hindi?
काय आपण माझी मदत करू शकता?
  • help me
  • are
  • do
  • can
  • you
  • helps me
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  Are you
  Can you
  Can you are
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  काय आपण इंग्रजी बोलू शकता?
  हो, मी इंग्रजी बोलू शकतो
  • am
  • I
  • can
  • yes,
  • speak
  • English
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  Yes, my mother ______
  is drive
  drive
  can drive
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मी नाचू शकते
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  can not
  am not
  do not can
  टिप
  मी इंग्रजी बोलू शकतो = I can speak English
  मी इंग्रजी बोलू शकत नाही = I can not speak English
  नकारात्मक वाक्य बनवण्यासाठी, can आणि verb (क्रियापद -> speak) च्या मध्ये not लावा
  मी जेवण बनवू शकत नाही
  • can
  • do not
  • cook
  • not
  • I
  • am
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  am not speak
  can speak not
  not can speak
  can not speak
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  मी तुमची मदत करू शकत नाही
  'काय ती तुमच्यासाठी केक बनवू शकते?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Can she bake a cake for you?
  Is she bake a cake for you?
  Does she bake a cake for you?
  Can't she bake a cake for you?
  टिप
  =
  Can not चे संक्षिप्त रूप आहे can't
  =
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  She ______
  can't see
  can't don't see
  'मी तुमच्या पार्टीत येऊ शकत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am not come to your party
  I can't come to your party
  I don't come to your party
  I cann't come to your party
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I'm sorry, I ______
  can't
  can
  don't
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  can't
  can
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  ______
  Can
  Can you
  Can't not
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द