Simple Past - भूतकाळ
try Again
Tip1:hello
Lesson 70
Simple Past - भूतकाळ
The weather=हवामान
was=होते
good=चांगले
They=ते
were=होते
at=वर
home=घर
टिप
I am tired now = मी आता थकलेलो आहे
Now = आता (वर्तमान काळात) इथे वर्तमान काळाविषयी बोलले जात आहे, त्यामुळे am चा वापर केला आहे: मी आता थकलेलो आहे
am वर्तमान काळ आहे (Present Tense)
I was tired last night = मी काल रात्री थकलेलो होतो
Last night = काल रात्री (गेलेली रात्र), जे भूतकाळाला दर्शवते, जी वेळ आता संपलेली आहे त्यामुळे was चा वापर होतो मी काल रात्री थकलेलो होतो, ही गोष्ट होऊन गेली आहे
was - भूतकाळ आहे (Past Tense)
टिप
You are late = आपण उशिरा आला आहात
Are चा उपयोग वर्तमान काळासाठी केला जातो.
आपण उशिरा आला आहात इथे वर्तमान काळाविषयी बोलले जात आहे, त्यामुळे are चा वापर केला आहे
You were late yesterday = आपण काल उशिरा आला होता.
Yesterday = काल (गेलेला), जो भूतकाळाला दर्शवतो, जी वेळ आता संपलेली आहे त्यामुळे were चा वापर होतो

आपण काल उशिरा आला होता, ही गोष्ट होऊन गेली आहे was/were - भूतकाळ आहे (Past Tense)
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
He ______
was
is
were
are
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Why ______
were
was
is
are
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They ______
was not
were not
are not
is not
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Meera ______
is not
were not
was not
did not
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They ______
were
was
are
did
'तुम्ही मागच्या आठवड्यात कुठे होता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? (1 पर्याय निवडा);
Where are you last week?
Where were you last week?
Where is you last week?
Where did you last week?
'मी माझ्या खोलीत नव्हतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I not was in my room.
I were not in my room.
I was not in my room.
I am not in my room.
'ते सुट्टीवर होते' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We were on a holiday.
They was on a holiday.
They are on a holiday.
They were on a holiday.
'काल हवामान कसे होते?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
How was the weather tomorrow?
How was the weather yesterday?
How were the weather tomorrow?
How is the weather tomorrow?
'मी झोपलो होतो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I was sleeping.
I were sleeping.
I am sleeping
I was sleep
इंग्रजीत भाषांतर करा
ते काल खूप व्यस्त होते.
इंग्रजीत भाषांतर करा
काय तुमचे वडील इंजिनिअर होते?
इंग्रजीत भाषांतर करा
तो एक वाईट माणूस होता
परीक्षा अवघड होती.
  • The exam
  • were
  • was
  • are
  • difficult
  काय ऋषि संगीत समारंभात होता?
  • Were
  • Was
  • Rishi
  • at
  • on
  • the concert
  वर्तमान काळ आहे भूतकाळ आहे
  i am was
  he is was
  she is was
  you are were
  we are were
  they are were
  टिप
  Am, is = Was
  Am आणि Is वर्तमान काळात वापरले जातात जे कि भूतकाळात was मध्ये परिवर्तित होतात
  Are = Were
  Are चा वापर वर्तमान काळात केला जातो आणि भूतकाळात were चा वापर होतो
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द