കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 72
കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുക
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
My boss ______
call
called
calling
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
I ______
studied
studyed
studying
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
At 8:30, we ______
was finish
finishing
finished
was finished
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
The last meeting ______
began
begin
begining
was began
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I think you ______
make
made
to make
were make
റിച്ച ഞങ്ങളോട് സത്യം പറഞ്ഞിരുന്നു.
  • tell
  • Richa
  • told
  • us
  • we
  • the truth.
  മീര ഇന്നലെ രണ്ട് ആപ്പിൾ തിന്നു.
  • a
  • Meera
  • two apples
  • eat
  • ate
  • yesterday.
  എനിക്ക് ഉത്തരം അറിയാം.
  • knew
  • I
  • know
  • a
  • the
  • answer.
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  He ______
  play
  playing
  played
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  You ______
  came
  did came
  comed
  was come
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  We ______
  seeing
  saw
  was see
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  He ______
  go out
  go in
  went in
  went out
  'ട്രെയിൻ ഇന്നലെ വൈകി ആയിരുന്നു വന്നത്.' ഇംഗ്ലീഷിലെ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  The train was late yesterday.
  The train is late yesterday.
  The train were late yesterday.
  The train are late yesterday.
  'കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ ആഗ്രയിൽ പോയിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലെ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  We are going to Agra last year.
  We go to Agra last year.
  We was go to Agra last year.
  We went to Agra last year.
  'ഞങ്ങൾ എട്ടു മണിക്ക് അത്താഴം ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലെ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  We order dinner at 8 PM.
  We ordered dinner at 8 PM.
  We was order dinner at 8 PM.
  We were order dinner at 8 PM.
  'ഞാൻ ഓഫീസിലെ വാർഷികം ആസ്വദിച്ചിരുന്നു.' ഇംഗ്ലീഷിലെ തർജ്ജിമ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. (ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക);
  I was enjoyed the annual day at office.
  I were enjoy the annual day at office.
  I enjoyed the annual day at office.
  I enjoy the annual day at office.
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  He ______
  did not arrived
  did not arrive
  was not arrived
  was not arrive
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്