ઘટી ગયેલ ઘટના નું વિવરણ આપવાનું
try Again
Tip1:hello
Lesson 72
ઘટી ગયેલ ઘટના નું વિવરણ આપવાનું
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
My boss ______
call
called
calling
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
studied
studyed
studying
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
At 8:30, we ______
was finish
finishing
finished
was finished
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
The last meeting ______
began
begin
begining
was began
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I think you ______
make
made
to make
were make
રિચાએ અમને / આપણને સાચું કહ્યું હતું.
  • tell
  • Richa
  • told
  • us
  • we
  • the truth
  મિરાએ કાલે બે સફરજન ખાધા.
  • a
  • Meera
  • two apples
  • eat
  • ate
  • yesterday
  મને જવાબ ખબર હતો.
  • knew
  • I
  • know
  • a
  • the
  • answer
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  He ______
  play
  playing
  played
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  You ______
  came
  did came
  comed
  was come
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  We ______
  seeing
  saw
  was see
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  He ______
  go out
  go in
  went in
  went out
  'ટ્રેન કાલે મોડી હતી. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  The train was late yesterday.
  The train is late yesterday.
  The train were late yesterday.
  The train are late yesterday.
  'અમે ગયા વર્ષે આગ્રા ગયા હતા. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  We are going to Agra last year.
  We go to Agra last year.
  We was go to Agra last year.
  We went to Agra last year.
  'અમે / આપણે આઠ વાગ્યે ડિનર ઓર્ડર કર્યું હતું.' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  We order dinner at 8 PM.
  We ordered dinner at 8 PM.
  We was order dinner at 8 PM.
  We were order dinner at 8 PM.
  'મે ઓફિસ માં વાર્ષિકોત્સવ ની મજા લીધી. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  I was enjoyed the annual day at office.
  I were enjoy the annual day at office.
  I enjoyed the annual day at office.
  I enjoy the annual day at office.
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરો.
  He ______
  did not arrived
  did not arrive
  was not arrived
  was not arrive
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ