Past continuous tense
try Again
Tip1:hello
Lesson 75
Past continuous tense
टिप
Jimi broke his leg when he was playing hockey = जिमी चा पाय मोडला जेव्हा तो हॉकी खेळत होता
आपण साधारण भूतकाळ (broke) चा वापर भूतकाळात संपलेल्या एका कामासाठी होतो करतो.
Past Continuous चा वापर सहसा अशा कामांसाठी होतो जे भूतकाळात फार काळापर्यंत होत होते आणि एका दुसऱ्या कामाद्वारे अवरोधित केले गेले. (was playing hockey)

अर्थातच इथे जेव्हा जिमी हॉकी खेळत होता तेव्हा त्याचा पाय मोडला. हॉकी खेळण्याचे काम तिथेच थांबले.

Past Continuous वाक्यात was/were क्रियापदाच्या सोबत -ing लागते.
=
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
While I ______
was doing
did
done
was did
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
We found an old box while we ______
dig
was digging
were digging
was digged
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
While I ______
were having
had
was have
was having
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Neha ______
met
was met
was meeting
were meeting
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Raman ______
arrive
arrived
was arriving
was arrived
'जेव्हा मी घरी पोहोचले, माझी बहिण माझ काम करत होती.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
My sister did my work when I reached home.
My sister was doing my work when I reached home.
My sister is doing my work when I reached home.
My sister were doing my work when I reached home.
'मी काल पार्टीत गिटार वाजवत होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I was playing the guitar at the party yesterday.
I am playing the guitar at the party yesterday.
I were playing the guitar at the party yesterday.
I was play the guitar at the party yesterday.
'मी डायरेक्टर बरोबर बोलण्याची वाट बघत होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I were waiting to speak to the director.
I was waited to speak to the director.
I was wait to speak to the director.
I was waiting to speak to the director.
'जेव्हा मी घरी पोहोचले तेव्हा पाऊस पडत होता.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
It was raining when I reached home
It was raining when I was reached home
It was raining when I was reach home.
It was raining when I was reaching home.
'आम्ही बाथरूम मध्ये कपडे धुवत होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
We were wash clothes in the bathroom.
We was washing clothes in the bathroom.
We were washed clothes in the bathroom.
We were washing clothes in the bathroom.
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
Our neighbors ______
was staring
were staring
was stared
were stared
इंग्रजीत भाषांतर करा
ते काल रात्री पार्टी करत होते
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
I ______
meet
was meet
met
इंग्रजीत भाषांतर करा
मी एका इस्पितळात काम करत होते
गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
They saw her when they ______
were going
was going
were went
were gone
काय ते आमच्याशी बोलत होते?
  • they
  • were
  • did
  • talking
  • talk
  • to us
  आम्ही मीटिंगला जात नव्हतो.
  • We were not
  • we did not
  • going
  • went
  • to the meeting
  • gone
  सर्वजण संमेलनात भाग घ्यायला जात होते.
  • Everyone
  • were going
  • was going
  • conference
  • to attend
  • the conference
  मी काल पिझ्झा खात होतो.
  • was have
  • was having
  • was had
  • I
  • yesterday
  • a pizza
  मी काल रात्री झोपत नव्हतो.
  • was not
  • sleeping
  • were not sleeping
  • I
  • last night
  • slept
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द