ઇન્ટરવ્યૂ -પોતાનો પરિચય દેવાનો
try Again
Tip1:hello
Lesson 76
ઇન્ટરવ્યૂ -પોતાનો પરિચય દેવાનો
ટીપ
=
આજે તમે એક કંપની માં સેલ્સ મેનેજર માટે ઇન્ટરવ્યૂ / સાક્ષાત્કાર આપવા જઈ રહ્યા છો.

આપણે ઇન્ટરવ્યૂ માં સરસ રીતે અંગ્રેજી માં વાત કરતાં સિખીશું
=
Good morning!=ગુડ મોર્નિંગ / સુપ્રભાત !
I am=હું છું
here=અહિયાં
for=માટે
ડાયલૉગ
Good morning! I am Shalini.I am here for an interview
નમસ્તે! હું શાલિની છું. હું અહિયાં એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે છું


For which position?
કઈ પોઝિશન / હોદ્દા માટે?


For a sales manager
સેલ્સ મેનેજર માટે


Ok. Please have a seat.
ઠીક છે. મહેરબાની કરીને બેસી જાઓ


Thank you
ધન્યવાદ


હું અહિયાં એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે છું
  • here
  • an
  • interview
  • for
  • I am
  • there
  Tell me=મને બતાવો
  something=કઈક
  about=વિષે
  ડાયલૉગ
  Good morning! I am Neerja.I am the HR head of this company
  ગુડ મોર્નિંગ! હું નિરજા છું. હું આ કંપની ની HR હેડ છું


  Good morning madam. Nice meeting you.I am Shalini
  ગુડ મોર્નિંગ મેડમ! હું શાલિની છું. તમને મળીને સારું લાગ્યું


  Please have a seat, Shalini.Tell me something about yourself
  પ્લીઝ બેસી જાઓ શાલિની. મને તમારા વિષે કઈક બતાવો


  Thank you madam.
  ધન્યવાદ મેડમ


  ટીપ
  =
  જ્યારે કોઈ ઇન્ટરવ્યૂ માં તમને તમારા વિષે બતાવવાનું કહે:
  1) જો તમે તમારું નામ બતાવી ચૂક્યા હોય, તો બીજી વાર બતાવવાની જરૂર નથી
  2) જો તમે તમારું નામ બતાવ્યુ ના હોય, તો તમારું નામ પહેલા બતાવો. યાદ રાખો કે નામ બતાવવા માટે 'I am Ankit' અથવા 'My name is Ankit' કહો.
  'Myself Ankit' ક્યારેય ના કહો.
  =
  Tell me something about yourself નો જવાબ
  I am from Patiala. I have a B-Com degree from Patiala University. I graduated in 2010. I am working as a junior sales manager at Amul currently.
  હું પટિયાલા થી છું. મારી પાસે પટિયાલા વિશ્વવિધ્યાલય ની બી -કોમ ડિગ્રી છે.
  મે 2010 માં ગ્રેજ્યુએશન (સ્નાતક) કર્યું.
  હું વર્તમાન માં અમુલ માં એક જુનિયર સેલ્સ મેનેજર ના રૂપ માં કામ કરી રહી છું.


  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  ______
  I'm
  Myself
  I'm a
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  passed out
  graduated
  am graduated
  did graduated
  'હું વર્તમાન માં રિલાયન્સ માં કામ કરી રહી છું. ' અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો;
  I am currently work at Reliance
  I am currently working at Reliance
  I am currently do work at Reliance
  I currently working at Reliance
  I am=હું છું
  a=એક
  હું એક આર્ટ્સ ગ્રેજયુએટ છું (કળા માં સ્નાતક)
  • an
  • graduate
  • I am
  • graduated
  • arts
  • a
  'મારી પાસે દિલ્હી વિશ્વ વિદ્યાલય થી BSc ડિગ્રી છે' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો. ;
  I am have a BSc degree from Delhi University
  I have a BSc degree from Delhi University
  I having a BSc degree from Delhi University
  I am get a BSc degree from Delhi University
  What=શું
  are=છે
  your=તમારી
  ડાયલોગ
  Good morning Madam. I am Priya. I am here for an interview.
  ગુડ મોર્નિંગ મેડમ. હું પ્રિયા છું. હું અહિયાં એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે છું.


  Please have a seat. Tell me something about yourself
  મહેરબાની કરીને બેસી જાઓ. મને તમારા વિષે કઈક બતાવો.


  Madam I am from Delhi. I graduated from Delhi University in 2009. I am currently working as a data entry operator.
  મેડમ હું દિલ્હી થી છું. મે 2009 માં દિલ્હી વિશ્વવિદ્યાલય થી સ્નાતક (ગ્રેજ્યુએશન) કર્યું છે. હું વર્તમાન માં એક ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ના રૂપ માં કામ કરી રહી છું.


  What are your qualifications?
  તમારી યોગ્યતા શું છે?


  I have a BSc degree. I also have a diploma in data processing.
  મારી પાસે BSc ની ડિગ્રી છે. મારી પાસે ડેટા પ્રોસેસિંગ માં ડિપ્લોમા પણ છે.


  મારી પાસે કોમ્પુટર એપ્લિકેશન માં ડિપ્લોમા છે.
  • I
  • have
  • in
  • computer application
  • a diploma
  • having
  હું અહિયાં એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે છું
  • here
  • I am
  • for
  • to
  • come
  • an interview
  હું રીલાયન્સ માં એક જુનિયર સેલ્સ મેનેજર છું
  • junior sales manager
  • I am
  • at
  • Reliance
  • a
  • on
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ