Belajar bagaimana bercakap tentang kelayakan diri dalam temuduga
try Again
Tip1:hello
Lesson 78
Belajar bagaimana bercakap tentang kelayakan diri dalam temuduga
'Saya menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan pada tahun 2009.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
I am graduate from National University of Malaysia in 2009.
I am graduated from National University of Malaysia in 2009.
I graduated from National University of Malaysia in 2009.
I have done graduated from National University of Malaysia in 2009.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
I ______
graduated from
graduated in
have done graduate from
am graduate from
Dialog
Good morning Madam. I am Zul. I am here for an interview.
Selamat pagi, puan! Saya Zul, saya datang untuk temuduga.


Please have a seat Zul. When did you graduate?
Sila duduk. Tahun manakah yang anda menamatkan pengajian?


Madam, I graduated in 2008.
Puan, saya menamatkan pengajian pada tahun 2008.


Where did you graduate from?
Di manakah anda menamatkan pengajian?


I graduated from National University of Malaysia.
Saya menamatkan pengajian dari Universiti Kebangsaan.


What did you study there?
Apa yang anda belajar di sana?


I studied arts. I have a B.A. degree.
Saya belajar seni. Saya mempunyai ijazah B.A. .


Saya mempunyai ijazah B-Com.
  • have
  • a
  • am
  • I
  • B-Com degree.
  • was
  Some of the subjects=Beberapa subjek
  that I studied are:=yang pernah saya belajar adalah
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Subjek
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  studied
  am studied
  was studied
  did studied
  Dengarkan dengan teliti.
  Where did you graduate from?
  Di manakah anda menamatkan pengajian?


  I graduated from Universiti Putra Malaysia in 2010.
  Saya menamatkan pengajian dari Universiti Putra Malaysia pada tahun 2010.


  What did you study there?
  Apa yang anda belajar di sana?


  I studied Business Administration. I have a BBA degree.
  Saya belajar Pentadbiran Perniagaan. Saya mempunyai ijazah BBA.


  Which subjects did you study?
  Apakah subjek yang pernah anda belajar?


  I studied accounting, business, and English.
  Saya belajar perakaunan, perniagaan, dan Inggeris.


  Did you also study marketing?
  Adakah anda juga mempelajari pemasaran?


  No, I did not study marketing.
  Tidak, saya tidak pernah belajar tentang pemasaran.


  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  did
  do
  was did
  had did
  Saya pernah menjalankan praktikal di Pactera pada Jun 2009.
  • I
  • an internship
  • in June 2009.
  • done
  • did
  • at Pactera
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  I ______
  am graduated
  was graduated
  graduated
  have been graduated
  Saya mempunyai sijil dalam pengaturcaraan Java.
  • am
  • have
  • I
  • a certificate
  • having
  • in Java programming.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya