પગાર ઉપર વાતચીત
try Again
Tip1:hello
Lesson 80
પગાર ઉપર વાતચીત
What are=શું છે?
your=તમારી
હું Rs. 25000 ની ઉમ્મીદ કરું છું
  • expect
  • am
  • I
  • rupees 25000
  • expectation
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  am expect
  expecting
  expect
  do expect
  My=મારૂ / મારો / મારી
  current=વર્તમાન
  મારુ વર્તમાન વેતન 5000 રૂપિયા પ્રતિ/દરેક મહિને છે
  • per month
  • is
  • my
  • rupees 5000
  • are
  • current salary
  'મારુ વર્તમાન વેતન 8,000 રૂપિયા છે, અને હું 10,000 રૂપિયા ની ઉમ્મીદ કરું છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  My current salary are rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect rupees 10,000
  Mine current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  'મારૂ વર્તમાન વેતન 8,000 રૂપિયા છે, અને હું 20% વધારા ની ઉમ્મીદ કરું છું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I have expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I accept a hike of 20%
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  My current salary is rupees 16,000, and ______
  I am expecting hike
  I expect a hike
  I expect a salary
  I expect hike
  અંગ્રેજી માં ભાષાંતર કરો
  વધારો
  'પાછલા અપ્રેઝલ માં મને 20% ની વૃદ્ધિ/વધારો મળી/મળ્યો' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર પસંદ કરો;
  I received a hike of 20% in the last appraisal
  I am receive a hike of 20% in the last appraisal
  I was received a hike of 20% in the last appraisal
  I received a hikes of 20% in the last appraisal
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  I ______
  receive a hike
  received a hike
  have receiving a hike
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ