Salary बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 80
Salary बारे कुराकानी
What are=के छ
your=तपाइको
म रू. २५,०००/- को अपेक्षा गर्छु.
  • expect
  • am
  • I
  • rupees 25000
  • expectation
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  am expect
  expecting
  expect
  do expect
  My=मेरो
  current=वर्तमान
  मेरो वर्तमान तलब ५००० रूपैया प्रत्येक महिना छ.
  • per month
  • is
  • my
  • rupees 5000
  • are
  • current salary
  'मेरो वर्तमान तलब ८००० रूपैया छ र म १०,००० रूपैयाको आशा गर्छु.
  ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.
  ;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000.
  My current salary are rupees 8,000, and I expect rupees 10,000.
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect rupees 10,000.
  Mine current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000.
  'मेरो वर्तमान तलब ८००० रूपैया छ, अनि म २०% वृद्धिको आशा गर्छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect a hike of 20%.
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect a hike of 20%.
  My current salary is rupees 8,000, and I have expect a hike of 20%.
  My current salary is rupees 8,000, and I accept a hike of 20%.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  My current salary is rupees 16,000 and ______
  I am expecting hike
  I expect a hike
  I expect a salary
  I expect hike
  को अंग्रेज़ीमा अनुवाद गर्नुहोस्
  वृद्धि
  'पछिल्लो अप्रैज़लमा मैले २०% को वृद्धि पाए.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् ।;
  I received a hike of 20% in the last appraisal.
  I am receive a hike of 20% in the last appraisal.
  I was received a hike of 20% in the last appraisal.
  I received a hikes of 20% in the last appraisal.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  I ______
  receive a hike
  received a hike
  have receiving a hike
  am receiving a hike
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द