Salary वर चर्चा
try Again
Tip1:hello
Lesson 80
Salary वर चर्चा
What are=काय आहे
your=आपली
मी 25000 रुपयांची अपेक्षा करतो
  • expect
  • am
  • I
  • rupees 25000
  • expectation
  • expected
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  am expect
  expecting
  expect
  do expect
  My=माझे
  current=वर्तमान
  माझा सध्याचा पगार 5000 रुपये दरमहा आहे
  • per month
  • is
  • my
  • rupees 5000
  • are
  • current salary
  'माझा सध्याचा पगार 8,000 रुपये आहे, आणि मी 10,000 रुपयांची अपेक्षा करतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  My current salary are rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect rupees 10,000
  Mine current salary is rupees 8,000, and I expect rupees 10,000
  'माझा सध्याचा पगार 8,000 रुपये आहे, आणि मला 20% वाढ अपेक्षित आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  My current salary is rupees 8,000, and I expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I am expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I have expect a hike of 20%
  My current salary is rupees 8,000, and I accept a hike of 20%
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  My current salary is rupees 16,000, and ______
  I am expecting hike
  I expect a hike
  I expect a salary
  I expect hike
  इंग्रजीत भाषांतर करा
  वाढ
  'मागील मूल्यांकनामध्ये मला 20% ची वाढ मिळाली' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I received a hike of 20% in the last appraisal
  I am receive a hike of 20% in the last appraisal
  I was received a hike of 20% in the last appraisal
  I received a hikes of 20% in the last appraisal
  गाळलेला शब्द निवडून, रिकामी जागा भरा
  I ______
  receive a hike
  received a hike
  have receiving a hike
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द