ప్రశ్నలు అడిగే practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
ప్రశ్నలు అడిగే practice
'మీరు సెలవులో ఉన్నారా?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Are you on vacation?
Do you on vacation?
Did you on vacation?
Were you on vacation?
'మీరు ఏం చేస్తుంటారు' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
When do you do?
How do you do?
What do you do?
Where do you do?
'మీరు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
What do you leaving?
When are you leaving?
How are you leaving?
Where are you leaving?
'ఆమె ఎప్పుడు వచ్చింది?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
When did she come?
When did she came?
When does she came?
When was she come?
'వారు ఎక్కడ ఉంటారు?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
Where are they live?
Where were they live?
Where did they live?
Where do they live?
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
How many old
How much old
How old
How older
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
What
When
Who
Whom
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి
______
Whom do
What do
When
Why do
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
Where do
Where are
How do
How are
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
______
Who are
Who is
Whom
Whose
నువ్వు అతనితో ఎందుకు ఆడుతున్నావు?
  • playing
  • were
  • you
  • did
  • why
  • with him
  అతని పుట్టినరోజు ఎప్పుడు?
  • is
  • was
  • when
  • birthday
  • his
  • does
  వారు ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టపడతారు?
  • movies
  • What kind of
  • does they
  • like
  • do they
  • likes
  అతను ఎంత పొడవు(గా ఉంటాడు)?
  • how much
  • tall
  • how
  • is
  • when
  • he
  మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు?
  • when
  • you
  • are
  • where
  • were
  • staying
  మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము?
  మీరు ఇది ఎలా నిరూపిస్తారు?
  మీరు నా మాట ఎందుకు వినరు?
  • do you
  • to me
  • don't you
  • why
  • me
  • listen
  'నువ్వు ఏమి అలోచిస్తుంటావు?' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
  What do you think?
  What does you think?
  What did you think?
  What does you thinks?
  వారు ఎప్పుడు వస్తున్నారు?
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం