ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനുള്ള practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാനുള്ള practice
'നിങ്ങൾ അവധിയിൽ ആണോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Are you on vacation?
Do you on vacation?
Did you on vacation?
Were you on vacation?
'നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
When do you do?
How do you do?
What do you do?
Where do you do?
'നിങ്ങൾ എപ്പോളാണ് പോകുന്നത്?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
What do you leaving?
When are you leaving?
How are you leaving?
Where are you leaving?
'അവൾ എപ്പോൾ വന്നു?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
When did she come?
When did she came?
When does she came?
When was she come?
'അവർ എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Where are they live?
Where were they live?
Where did they live?
Where do they live?
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
How many old
How much old
How old
How older
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
What
When
Who
Whom
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Whom do
What do
When
Why do
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Where do
Where are
How do
How are
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Who are
Who is
Whom
Whose
നീ എന്തിനു അവന്റെ കൂടെ കളിച്ചു?
  • playing
  • were
  • you
  • did
  • why
  • with him?
  അവന്റെ ജന്മദിനം എന്നാണ്?
  • is
  • was
  • when
  • birthday?
  • his
  • does
  അവർക്ക് ഏതുതരം സിനിമകളാണ് ഇഷ്ടം?
  • movies
  • What kind of
  • does they
  • like?
  • do they
  • likes?
  അവനു എത്ര പൊക്കമുണ്ട്?
  • how much
  • tall
  • how
  • is
  • when
  • he?
  നിങ്ങൾ എവിടെ താമസിക്കുന്നു?
  • when
  • you
  • are
  • where
  • were
  • staying?
  നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു?
  അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തെളിയിക്കും?
  നീ എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല?
  • do you
  • to me?
  • don't you
  • why
  • me?
  • listen
  'നീ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  What do you think?
  What does you think?
  What did you think?
  What does you thinks?
  അവർ എപ്പോൾ വരുന്നു?
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്