પ્રશ્ન પૂછવાની પ્રેક્ટિસ
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
પ્રશ્ન પૂછવાની પ્રેક્ટિસ
'શું તમે રજાઓ પર છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
Are you on vacation?
Do you on vacation?
Did you on vacation?
Were you on vacation?
'તમે શું કરો છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
When do you do?
How do you do?
What do you do?
Where do you do?
'તું ક્યારે જઈ રહી/રહ્યો છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
What do you leaving?
When are you leaving?
How are you leaving?
Where are you leaving?
'તેણી ક્યારે આવી હતી? ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
When did she come?
When did she came?
When does she came?
When was she come?
'તેઓ ક્યાં રહે છે? ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
Where are they live?
Where were they live?
Where did they live?
Where do they live?
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
How many old
How much old
How old
How older
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
What
When
Who
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Whom do
What do
When
Why do
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Where do
Where are
How do
How are
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Who are
Who is
Whom
Whose
તું તેની સાથે કેમ રમી રહયો હતો?
  • playing
  • were
  • you
  • did
  • why
  • with him
  તેનો જન્મદિવસ ક્યારે છે?
  • is
  • was
  • when
  • birthday
  • his
  • does
  તેમને ક્યા પ્રકારની ફિલ્મો પસંદ છે?
  • movies
  • What kind of
  • does they
  • like
  • do they
  • likes
  તે કેટલો લાંબો છે?
  • how much
  • tall
  • how
  • is
  • when
  • he
  તમે ક્યાં રહી રહ્યા છો?
  • when
  • you
  • are
  • where
  • were
  • staying
  આપણે/અમે ક્યાં જઈ રહ્યા છીએ?
  તમે આ સાબિત કેમ કરશો?
  તમે મારી વાત કેમ નથી સાંભળતા?
  • do you
  • to me
  • don't you
  • why
  • me
  • listen
  'તમે શું વિચારો છો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
  What do you think?
  What does you think?
  What did you think?
  What does you thinks?
  તેઓ ક્યારે આવી રહ્યા છે?
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ