கேள்வி கேட்க Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 81
கேள்வி கேட்க Practice
'நீங்கள் விடுமுறையில் இருக்கிறீர்களா?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
Are you on vacation?
Do you on vacation?
Did you on vacation?
Were you on vacation?
'நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன? ;
When do you do?
How do you do?
What do you do?
Where do you do?
'நீ எப்பொழுது போகிறாய்?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன? ;
What do you leaving?
When are you leaving?
How are you leaving?
Where are you leaving?
'அவள் எப்பொழுது வந்தாள்?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன? ;
When did she come?
When did she came?
When does she came?
When was she come?
'அவர்கள் எங்கே வசிக்கிறார்கள்?' ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன?;
Where are they live?
Where were they live?
Where did they live?
Where do they live?
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
How many old
How much old
How old
How older
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
What
When
Who
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
Whom do
What do
When
Why do
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
Where do
Where are
How do
How are
பொருத்தமான வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுத்து வெற்றிடங்களை நிரப்பவும்
______
Who are
Who is
Whom
Whose
நீ அவனோடு ஏன் விளையாடிக்
கொண்டிருந்தாய்?
  • playing
  • were
  • you
  • did
  • why
  • with him
  அவனது பிறந்த நாள் எப்போது?
  • is
  • was
  • when
  • birthday
  • his
  • does
  அவர்களுக்கு எந்த விதமான திரைப்படம் பிடிக்கும்?
  • movies
  • What kind of
  • does they
  • like
  • do they
  • likes
  அவனது உயரம் எவ்வளவு / என்ன?
  • how much
  • tall
  • how
  • is
  • when
  • he
  நீங்கள் எங்கு வசித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்?
  • when
  • you
  • are
  • where
  • were
  • staying
  நாம் எங்கே போகிறோம்?
  நீ இதை எப்படி நிரூபிக்கப் போகிறாய்?
  நான் சொல்வதை நீ ஏன் கேட்பதில்லை?
  • do you
  • to me
  • don't you
  • why
  • me
  • listen
  'நீ என்ன நினைக்கிறாய்?' இதன் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு என்ன? ;
  What do you think?
  What does you think?
  What did you think?
  What does you thinks?
  அவர்கள் எப்போது வருகிறார்கள்?
  =
  !
  கேளுங்கள்
  குறிப்பு
  அடுத்த வார்த்தை