How वाला प्रश्न
try Again
Tip1:hello
Lesson 82
How वाला प्रश्न
'तपाई अक्सर कति चोटि घुम्न जानुहुन्छ ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
How long do you go for a walk?
How much do you go for a walk?
How often do you go for a walk?
How many do you go for a walk?
'कचौरा मा कति दूध छ​?' को अंग्रेज़ी मा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
How many milk is there in the bowl?
How often milk is there in the bowl?
How long milk is there in the bowl?
How much milk is there in the bowl?
उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
______
How long
How are
How many
अक्सर तिमी आफ्नो हजुरआमा सँग कति चोटी भेट्छौ?
  • meet
  • do
  • How often
  • you
  • grandmother?
  • your
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How many
  How often
  How long
  How did
  टिप
  How many times = कति चोटी (१ चोटी, ११ चोटी, ४ चोटी)
  How many times कुनै काम वा घटना कति चोटी भयो (भूत काल) भनेर सोध्न प्रयोग हुन्छ. यस्को जवाफमा अक्सर एक exact गणना हुन्छ. eg: How many times did you visit Paris last year? (answer = 3 times)
  How often = कति अक्सर (हरेक हफ्ता, महीने मा एक चोटी, हरेक दिन)
  How often generic प्रश्न हो. यो वर्तमान काल / भविष्य काल आदि सबै को लागि प्रयोग हुन्छ eg: How often do you visit Paris? (answer = every month)
  हिजो राति फ़ोन कति चोटी बज्यो?
  • did
  • the phone
  • last night?
  • ring
  • how many times
  • how often times
  'तिमिलाइ यहाँ आउन कति समय लाग्यो?' को अंग्रेज़ी अनुवाद छनौट गर्नुहोस.;
  How often did it take you to get here?
  How many times did it take you to get here?
  How long did it take you to get here?
  How far did it take you to get here?
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How many times
  How often
  How much
  How far
  नेपालमा तिम्रो बसाइ कति लामो थियो?
  • was
  • your stay
  • how far
  • in Nepal?
  • how long
  • are
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How often
  How far
  How many
  How high
  'तपाइको भाई कति अग्लो छ​?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
  How long is your brother?
  How high is your brother?
  How tall is your brother?
  How much is your brother?
  मिसिंग शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How many
  How much
  How old
  How long
  how long कति बेर
  how often कति अक्सर
  how many times कति पटक
  how far कति टाढा
  how high कति अग्लो
  how tall कति अग्लो
  how much कति
  how many कति वटा
  how wide कति चौड़ा
  how deep कति गहिरो
  how old कति वर्ष को
  उपयुक्त शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How many
  How tall
  How long
  How much time
  मिसिंग शब्द छनौट गर्नुहोस्.
  ______
  How far are
  How far is
  How much far is
  How many far is
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द