How वाले प्रश्न
try Again
Tip1:hello
Lesson 82
How वाले प्रश्न
'आपण किती वेळा फिरायला जाता?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
How long do you go for a walk?
How much do you go for a walk?
How often do you go for a walk?
How many do you go for a walk?
'वाटीत किती दुध आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
How many milk is there in the bowl?
How often milk is there in the bowl?
How long milk is there in the bowl?
How much milk is there in the bowl?
गाळलेला शब्द निवडा
______
How long
How are
How many
तुम्ही आपल्या आजीला किती वेळा भेटता?
  • meet
  • do
  • How often
  • you
  • grandmother
  • your
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How many
  How often
  How long
  How did
  टिप
  How many times = किती वेळा (1 वेळ, 11 वेळा, 4 वेळा)
  How many times हे विचारतो कि एखादे काम किंवा घटना किती वेळा झाली (भूतकाळ). याचे उत्तर नेहमी एक exact संख्या असते.
  Eg: How many times did you visit Paris last year? (answer = 3 times)
  How often = किती वेळा (दर आठवड्याला, महिन्यातून एक वेळा, दररोज)
  How often यापेक्षा जास्त generic प्रश्न आहे. हा वर्तमानकाळ / भविष्यकाळ वगैरे सगळ्याच्या कामी येतो
  Eg: How often do you visit Paris? (answer = every month)
  काल रात्री फोन किती वेळा वाजला?
  • did
  • the phone
  • last night
  • ring
  • how many times
  • how often times
  'तुम्हाला इथे यायला किती वेळ लागेल?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  How often did it take you to get here?
  How many times did it take you to get here?
  How long did it take you to get here?
  How far did it take you to get here?
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How many times
  How often
  How much
  How far
  मुंबईत तुमचा प्रवास किती लांब होता?
  • was
  • your stay
  • how far
  • in Mumbai
  • how long
  • are
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How often
  How far
  How many
  How high
  'आपला भाऊ किती उंच आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  How long is your brother?
  How high is your brother?
  How tall is your brother?
  How much is your brother?
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How many
  How much
  How old
  how long किती वेळ
  how often किती वेळा
  how many times कितीदा
  how far किती लांब
  how high किती उंच
  how tall किती उंचीवर
  how much किती
  how many किती
  how wide किती रुंद
  how deep किती खोल
  how old किती जुने/ किती वर्षांचे
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How many
  How tall
  How long
  How much time
  गाळलेला शब्द निवडा
  ______
  How far are
  How far is
  How much far is
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द