मौसम बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
मौसम बारे कुराकानी
cloudy बादल लागेको
windy धेरै बतास चलेको
rainy धेरै पानी पर्ने
sunny घाम लागेको
foggy कुहिरो लागेको
snowy बर्फीलो
summer गर्मी
winter जाडो
autumn शरद् ऋतु
spring बसन्त ऋतु
'बाहिर पानी परिरहेको छ​.' को अंग्रेजी मा अनुवाद के हुन्छ​? सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
It was raining outside.
It is raining outside.
It raining outside.
It rain outside.
'आज धेरै बतास चलेको छ.' को अंग्रेजी मा अनुवाद के हुन्छ? सही विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
It is a very windy day today.
It is a very wind day today.
It was a very windy day today.
It was a very wind day today.
'आज बादल वाला दिन हुने वाला छ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
It is going to be a cloud day today.
It is will be cloudy day today.
It is become a cloud day today.
It is going to be a cloudy day today.
'आज धेरै चिसो छ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस् ।;
It's very hot today.
It's very cold today.
It's very rainy today.
It's very winter today.
'आज एकदम घाम लागेको दिन हो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
It is a very sun day today.
It is a very sunny day today.
It is a very heaty day today.
It is a very sunlight today.
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
oftenly cold
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
It's always ______
hot
cold
heaty
hotly
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
It ______
is never warm
is always warm
is alwaysly warm
is oftenly warm
साँझमा पानी पर्छ.
  • going to
  • in the evening.
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  हिजो धेरै कुहिरो थियो.
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday.
  • very
  • rainy
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  will
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द