ପାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
ପାଗ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା
cloudy ମେଘ ଘୋଡ଼େଇଛି
windy ପବନିଆ
rainy ବର୍ଷା/ବୃଶତିବହୁଳ
sunny ଖରାଟିଆ/ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ
foggy କୁହୁଡିଆ
snowy ତୁଷାରବୃତ
summer ଗରମ
winter ଶୀତ ରୁତୁ
autumn ଶରତ ରୁତୁ
spring ବସନ୍ତ ରୁତୁ
'ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି .' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It was raining outside
It is raining outside
It raining outside
It rain outside
'ଆଜି ବହୁତ ପବନିଆ ଦିନ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It is a very windy day today
It is a very wind day today
It was a very windy day today
It was a very wind day today
'ଆଜି ଦିନଟା ମେଘୁଆ ହବ.' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It is going to be a cloud day today
It is will be cloudy day today
It is become a cloud day today
It is going to be a cloudy day today
'ଆଜି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା .' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It's very hot today
It's very cold today
It's very rainy today
It's very winter today
'ଆଜି ଦିନଟା ବହୁତ ଖରାଟିଆ .' ର ଇଂରାଜୀ ରେ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛନ୍ତୁ.;
It is a very sun day today
It is a very sunny day today
It is a very heaty day today
It is a very sunlight today
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
oftenly cold
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
It's always ______
hot
cold
heaty
hotly
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
It ______
is never warm
is always warm
alwaysly warm
is oftenly warm
ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି.
  • going to
  • in the evening
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  ଗତ କାଲି ବହୁତ କୁହୁଡି ଥିଲା.
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday
  • very
  • rainy
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରି, ଶୁନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୁରଣ କରନ୍ତୁ.
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  ଶୁଣନ୍ତୁ
  ଟିପ୍
  ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ