వాతావరణం గురించి సంభాషణలు
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
వాతావరణం గురించి సంభాషణలు
cloudy మబ్బుగా
windy గాలులతో
rainy వర్షపు
sunny ఎండగా
foggy పొగమంచుతో
snowy మంచుగా
summer ఎండాకాలం
winter చలికాలం
autumn శరదృతువు
spring వసంతరుతువు
'బయట వర్షం పడతూ ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It was raining outside.
It is raining outside.
It raining outside.
It rain outside.
'ఈ రోజు బాగా గాలి వీచే రోజు.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It is a very windy day today.
It is a very wind day today.
It was a very windy day today.
It was a very wind day today.
'ఈ రోజు మేఘావృతమై వుంటుంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It is going to be a cloud day today.
It is will be cloudy day today.
It is become a cloud day today.
It is going to be a cloudy day today.
'ఈ రోజు చాలా చల్లగా ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It's very hot today.
It's very cold today.
It's very rainy today.
It's very winter today.
'ఈ రోజు చాలా ఎండగా ఉంది.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
It is a very sun day today.
It is a very sunny day today.
It is a very heaty day today.
It is a very sunlight today.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
oftenly cold
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
It's always ______
hot
cold
heaty
hotly
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
It ______
is never warm
is always warm
is alwaysly warm
is oftenly warm
సాయంత్రం వర్షం పడబోతుంది.
  • going to
  • in the evening
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  నిన్న చాలా మంచుగా ఉండింది.
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday
  • very
  • rainy
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం