हवामानावर संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
हवामानावर संभाषण
cloudy ढगाळ
windy वादळी
rainy पावसाळी
sunny भरपूर सूर्यप्रकाश असलेला
foggy धुके असलेला
snowy बर्फाळ/हिमाच्छादित
summer उन्हाळा
winter हिवाळा
autumn शरद ऋतू
spring वसंत
'बाहेर पाऊस पडत आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
It was raining outside
It is raining outside
It raining outside
It rain outside
'आज खूप हवेशीर दिवस आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
It is a very windy day today
It is a very wind day today
It was a very windy day today
It was a very wind day today
'आज ढगाळ दिवस होणार आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
It is going to be a cloud day today
It is will be cloudy day today
It is become a cloud day today
It is going to be a cloudy day today
'आज खूप थंडी आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
It's very hot today
It's very cold today
It's very rainy today
It's very winter today
'आज उन्हाने खूप रखरखलेला दिवस आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
It is a very sun day today
It is a very sunny day today
It is a very heaty day today
It is a very sunlight today
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It's always ______
hot
cold
heaty
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
It ______
is never warm
is always warm
is alwaysly warm
is oftenly warm
संध्याकाळी पाऊस पडणार आहे.
  • going to
  • in the evening
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  काल खूप धुके होते
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday
  • very
  • rainy
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द