കാലാവസ്ഥ സംഭാഷണം
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
കാലാവസ്ഥ സംഭാഷണം
Cloudy മേഘങ്ങൾ മൂടിക്കെട്ടിയ
Windy കാറ്റുള്ള
Rainy മഴയുള്ള
Sunny ചൂടുള്ള
Foggy കോട
Snowy ഐസ് / മഞ്ഞ്
Summer ചൂട് കാലം
Winter തണുപ്പ് കാലം
Autumn ശരത്കാലം
Spring വസന്തകാലം
'പുറത്ത് മഴ പെയ്യുന്നു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It was raining outside.
It is raining outside.
It raining outside.
It rain outside.
'ഇന്ന് വളരെ കാറ്റുള്ള ദിവസമാണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It is a very windy day today.
It is a very wind day today.
It was a very windy day today.
It was a very wind day today.
'ഇന്ന് മേഘം മൂടിയ ദിവസം ആയിരിക്കും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It is going to be a cloud day today.
It is will be cloudy day today.
It is become a cloud day today.
It is going to be a cloudy day today.
'ഇന്ന് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It's very hot today.
It's very cold today.
It's very rainy today.
It's very winter today.
'ഇന്ന് ഒരു വെയ്യിലുള്ള ദിവസമായിരിക്കും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
It is a very sun day today.
It is a very sunny day today.
It is a very heaty day today.
It is a very sunlight today.
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
It's always ______
hot
cold
heaty
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
It ______
is never warm
is always warm
is alwaysly warm
is oftenly warm
വൈകുന്നേരം മഴ ഉണ്ടാകും.
  • going to
  • in the evening.
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  ഇന്നലെ ഭയങ്കര കോട ആയിരുന്നു.
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday.
  • very
  • rainy
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്