ઋતુ ઉપર વાતચીત
try Again
Tip1:hello
Lesson 83
ઋતુ ઉપર વાતચીત
cloudy વાદળો થી ઘેરાયેલુ
windy હવાદાર
rainy વરસાદી
sunny ઉજળું/ચમકીલું/વધારે તડકો
foggy ધૂંધળું
snowy બર્ફીલું/હિમાચ્છાદિત
summer ગરમી
winter ઠંડી
autumn પાનખર
spring વસંત
'બહાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
It was raining outside
It is raining outside
It raining outside
It rain outside
'આજે બહુ હવાદાર દિવસ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
It is a very windy day today
It is a very wind day today
It was a very windy day today
It was a very wind day today
'આજે વાદળો વાળો દિવસ થવાનો છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
It is going to be a cloud day today
It is will be cloudy day today
It is become a cloud day today
It is going to be a cloudy day today
'આજે બહુ ઠંડી છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
It's very hot today
It's very cold today
It's very rainy today
It's very winter today
'આજે બહુ ધૂપ/તડકા વાળો દિવસ છે. ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
It is a very sun day today
It is a very sunny day today
It is a very heaty day today
It is a very sunlight today
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Winters are ______
always cold
always warm
never cold
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
It's always ______
hot
cold
heaty
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
On hot days, I sometimes ______
have gone
do go
goes
go
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
It ______
is never warm
is always warm
is alwaysly warm
is oftenly warm
સાંજે વરસાદ થવાનો છે.
  • going to
  • in the evening
  • It's
  • It was
  • rain
  • rained
  કાલે બહુ ધૂંધ હતી
  • foggy
  • it was
  • sunny
  • yesterday
  • very
  • rainy
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  It ______
  is going
  is going to be
  to be
  ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
  It ______
  is
  was
  is going to
  is going to be
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ