Comparatives (वस्तुहरु र मान्छेहरुको तुलना)
try Again
Tip1:hello
Lesson 84
Comparatives (वस्तुहरु र मान्छेहरुको तुलना)
Sachin=सचिन
is=
taller=भन्दा अग्लो
टिप
I am taller than Ramesh = म रमेश भन्दा अग्लो छु.
जब हामी दुईजना मानिसहरु अथवा वस्तुहरुको तुलना गर्छौ तब comparative degree प्रयोग गर्छौ:
than + adjective + er
अथवा
than + more + adjective
Ravi is more intelligent than Sunny = रवि, सनी भन्दा धेरै बुद्धिमान छ.
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
Ankita is ______
intelligenter than
more intelligenter than
more intelligent than
most intelligent than
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
Kathmandu ______
is bigger then
is bigger than
is more big than
is most bigger than
माया शीला भन्दा धेरै ईमान्दार छ.
  • Maya is
  • honester
  • then
  • than
  • more honest
  • Sheela.
  'सचिन मोहन भन्दा धेरै धनी छ.' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Mohan is richer than Sachin.
  Sachin is more rich than Mohan.
  Sachin is richer than Mohan.
  Sachin is richest than Mohan.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Geeta ______
  is more smart than
  is smarter than
  is more smarty than
  is smarter then
  म तिमी भन्दा धेरै डराएको छु.
  • more
  • scared
  • scareder
  • you are.
  • I am
  • than
  'म कार्यालयमा अधिकांश मानिसहरू भन्दा धेरै परिश्रमी छु.' को अंग्रेजीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् ।;
  I am most hard working than most people in the office.
  I am more hard working than most people in the office.
  I am more hardly working than most people in the office.
  I am more harder working than most people in the office.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  English is ______
  more easy than
  easier than
  easiest than
  most easy than
  के सीता ऐश्वर्या भन्दा सुन्दर छ ?
  • more pretty
  • then Aishwarya?
  • Does Seeta
  • Is Seeta
  • prettier
  • than Aishwarya?
  टिप
  Neha is a good singer = नेहा एउटी राम्रो गायिका हो.
  केही शब्दहरुको comparative form कुनै नियमको अनुसार हुंदैन.
  Neha is a better singer than Geeta = नेहा गीताभन्दा राम्रो गायिका हो.
  Good -> Better
  Bad -> Worse
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  Mukesh is a ______
  more good businessman
  better businessman
  most better businessman
  more better businessman
  मेरो घरको हालत छात्राबास भन्दा पनि खराब छ.
  • is more bad
  • is worse
  • My house's condition
  • than
  • is worst
  • the hostel.
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  The food ______
  is very worse
  is worse than
  is very worst
  is very bad
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द