Comparatives (Bandingkan perkara)
try Again
Tip1:hello
Lesson 84
Comparatives (Bandingkan perkara)
Taufik=Taufik
is=adalah
taller=lebih tinggi
Tip
I am taller than Taufik. = Saya lebih tinggi daripada Taufik.
Apabila membandingkan sesuatu perlu menggunakan comparative degree is used:
Than + adjective + er atau Than + more + adjective
Zul is more intelligent than Izzat. = Zul lebih pintar daripada Izzat.
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Normah is ______
intelligenter than
more intelligenter than
more intelligent than
most intelligent than
Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
Kuala Lumpur ______
is bigger then
is bigger than
is more big than
is most bigger than
Rahmah lebih jujur daripada Nurul.
  • Rahmah is
  • honester
  • then
  • than
  • more honest
  • Nurul.
  'Fahmi lebih kaya daripada Ipin.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  Fahmi is richer than Ipin.
  Fahmi is more rich than Ipin.
  Fahmi is richer than Ipin.
  Fahmi is richest than Ipin.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Samri ______
  is more smart than
  is smarter than
  is more smarty than
  is smarter then
  Saya lebih takut daripada anda.
  • more
  • scared
  • scareder
  • you are.
  • I am
  • than
  'Saya bekerja lebih rajin daripada semua orang di dalam pejabat.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I am most hard working than most people in the office.
  I am more hard working than most people in the office.
  I am more hardly working than most people in the office.
  I am more harder working than most people in the office.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  English is ______
  more easy than
  easier than
  easiest than
  most easy than
  Adakah Fazura lebih cantik daripada Siti?
  • more pretty
  • then Siti?
  • Does Fazura
  • Is Fazura
  • prettier
  • than Siti?
  Tip
  Dt. Siti Nurhaliza is a good singer = Dt. Siti Nurhaliza menyanyi sangat baik.
  Beberapa perkataan dalam comparative form tidak mengikuti perubahan rutin.
  Fahrul is a better singer than Hazman = Fahrul nyanyi lebih baik daripada Hazman.
  Good -> Better
  Bad -> Worse
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  Ramlee is a ______
  more good businessman
  better businessman
  most better businessman
  more better businessman
  Keadaan rumah saya lebih buruk daripada asrama.
  • is more bad
  • is worse
  • My house's condition
  • than
  • is worst
  • the hostel.
  Pilih perkataan yang betul untuk mengisi tempat kosong.
  The food ______
  is very worse
  is worse than
  is very worst
  is very bad
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya