Superlatives (सगळ्यात लांब, सगळ्यात चांगला वैगेरे)
try Again
Tip1:hello
Lesson 85
Superlatives (सगळ्यात लांब, सगळ्यात चांगला वैगेरे)
टिप
Rajasthan is hot = राजस्थान उष्ण आहे.
Rajasthan is hottest state in India = राजस्थान भारतातील सगळ्यात उष्ण राज्य आहे.
Superlative degree, कोणत्याही विशेषणाचे superlative रूप असते.
इथे hottest, hot चे superlative रूप आहे.

Superlative degree चा अर्थ असा होतो कि जी विशेषता आहे ती उच्चतम (सर्वाधिक) आहे.
टिप
She is short = ती बुटकी आहे.
She is the shortest girl in our class = ती आमच्या वर्गातील सगळ्यात बुटकी मुलगी आहे.
Short -> Shortest इथे shortest, short चे superlative रूप आहे.

Rule: the + adjective + est

कोणत्याही विशेषण शब्दाचे superlative रूप बनवण्यासाठी त्याच्या शेवटी 'est' जोडले जाते.
टिप
She is pretty = ती सुंदर आहे.
She is the prettiest girl in the world = ती जगातील सगळ्यात सुंदर मुलगी आहे.
इथे pretty चे superlative रूप prettiest आहे.

the + adjective(-y+i) + est
इथे pretty चे superlative रूप बनवण्यासाठी pretty शब्दामधून 'y' काढून 'iest' जोडले गेले आहे.
टिप
He is intelligent = तो बुद्धिमान आहे.
He is the most intelligent boy in the class = तो वर्गातील सगळ्यात बुद्धिमान मुलगा आहे.
काही शब्दांचे superlative रूप बनवण्यासाठी फक्त त्यांच्या आधी 'most' लिहिले जाते.

the + most + intelligent

most intelligent च intelligent चे superlative रूप आहे.

intelligentest चुकीचे आहे.
'तो आमच्या कार्यालयातील सगळ्यात तरुण कर्मचारी आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
He is the younger employee in our office.
He is the more youngest employee in our office.
He is the youngest employee in our office.
He is the most young employee in our office.
'ती वर्गातील सगळ्यात सुंदर मुलगी आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
She is the prettier girl in the class.
She is the prettiest girl in the class.
She is the most pretty girl in the class.
She is more pretty girl in the class.
'सगळ्यात लवकरची अपॉइंटमेंट आठ वाजताची आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
The most early appointment is at 8 o'clock.
The more early appointment is at 8 o'clock.
The earliest appointment is at 8 o'clock
The earlier appointment is at 8 o'clock.
'आम्ही वर्गातील सगळ्यात बुद्धिमान विद्यार्थी आहोत.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We are the most intelligent students of the class
We are the more intelligent students of the class
We are the intelligentest students of the class
We are the intelligentier students of the class
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Shalini is the ______
most heavy
more heavy
heavier
heaviest
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Neha is the ______
tallest
taller
most tall
more tall
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Aishwarya has ______
beautiful
more beautiful
the beautifullest
the most beautiful
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Mercedes is ______
more faster
most fast
the fastest
the faster
आज सगळ्यात थंड दिवस आहे.
ते आमच्या वसाहतीतील सगळ्यात श्रीमंत लोक आहेत
  • of our colony
  • richer people
  • They are
  • the richest people
  • the most rich
  • They were
  हा सगळ्यात सोपा प्रश्न होता
  'पेप्सी सगळ्यात सामान्य पेय पदार्थ आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  Pepsi is the most common cold drink.
  Pepsi is the more common cold drink.
  Pepsi is the mostest common cold drink.
  Pepsi is the very common cold drink.
  तुमच्याकडे सगळ्यात छोटे खेळणे आहे.
  कप, पेल्यापेक्षा छोटा असतो.
  • a glass
  • a cup
  • small
  • is smaller than
  • is smallest
  • is most small than
  माउंट एव्हरेस्ट जगातील सगळ्यात उंच पर्वत आहे.
  • is the highest
  • Mount Everest
  • is the higher
  • in the world
  • mountain
  • are
  तो वर्गातील सगळ्यात प्रतिभाशाली विद्यार्थी आहे.
  • the most bright
  • he is
  • the brightest
  • than
  • of the class
  • student
  ती आमच्या समूहातील सगळ्यात पातळ मुलगी आहे.
  • girl
  • in our group
  • the thinnest
  • most thin
  • she is
  • she was
  टिप
  =
  जेव्हा एखादा adjective (विशेषण शब्द) किंवा adverb (क्रियाविशेषण) एका व्यंजना (consonant) ने समाप्त होते तेव्हा त्याचे superlative रूप बनवण्यासाठी शेवटी 'est' जोडा
  =
  Big - Biggest

  Long - Longest

  High - Highest

  Tall - Tallest

  Short - Shortest
  टिप
  =
  जेव्हा adjective (विशेषण शब्द) किंवा adverb (क्रियाविशेषण) 'y' ने समाप्त होते तेव्हा त्याचे superlative रूप बनवण्यासाठी शेवटी 'y' काढून 'iest' जोडा
  =
  Pretty - Prettiest

  Silly - Silliest

  Early - Earliest

  Curly - Curliest
  टिप
  =
  काही adjective (विशेषण शब्द) किंवा adverb (क्रियाविशेषण) असेही असतात ज्यांचे superlative रूप बनवण्यासाठी शब्दांच्या पुढे 'most' लावले जाते.
  =
  Beautiful - Most beautiful

  Attractive - Most attractive

  Decent - Most decent
  टिप
  =
  काही adjective (विशेषण शब्द) किंवा adverb (क्रियाविशेषण) exception (अपवाद) सुद्धा असतात जे आपल्याला लक्षात ठेवावे लागतात.
  =
  Good - Best

  Bad - Worst

  Little - Least

  Much - Most
  'हा माझ्या जीवनातील सगळ्यात वाईट दिवस आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  It is the worse day of my life.
  It is the worst day of my life.
  It is the bad day of my life.
  It is the baddest day of my life.
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द