सामान्य भूत काल - Irregular verbs
try Again
Tip1:hello
Lesson 87
सामान्य भूत काल - Irregular verbs
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
The last class ______
beganed
began
beginned
was begin
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
Aman ______
knew
know
knowed
known
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
The students ______
stand up
standed up
were stand up
stood up
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
She ______
came
is came
comed
is comed
छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
He ______
was cut
cuted
cut
cutted
'उसले दुईवटा कमिज किन्यो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
He buy two shirts.
He buyed two shirts.
He buys two shirts.
He bought two shirts.
'हामीले तीन गिलास स्याउको रस पियौं.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
We drinks three glasses of apple juice.
We drinked three glasses of apple juice.
We drank three glasses of apple juice.
We drunk three glasses of apple juice.
'रेल प्लेटफर्मबाट ढिलो निस्कियो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
The train departed late from the platform.
The train departure late from the platform.
The train departted late from the platform.
The train was depart late from the platform.
'मैले बाटोमा एउटा पर्स पाए.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
I find a wallet on the road.
I found a wallet on the road.
I finded a wallet on the road.
I finds a wallet on the road.
'नेहाले आफ्नो सानो भाईसंग झगडा गर्यो.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
Neha fight with her younger brother.
Neha fighted with her younger brother.
Neha fought with her younger brother.
Neha was fight with her younger brother.
मैले उसलाई बोलाउन बिर्से.
मैले मेरो झोला बसमा छोडे.
'मैले आशा छोडदिए.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
I was lose all hope.
I lost all hope.
I loosed all hope.
I losed all hope.
मैले हिजो मेरो साथीहरूलाई भेटे.
'मैले जरिवानाको १०० रूपैया दिए.' को अंग्रेजीमा अनुवाद के हुन्छ ? ठीक विकल्प छनौट गर्नुहोस्.;
I paid hundred rupees as penalty.
I was pay hundred rupees as penalty.
I did paid hundred rupees as penalty.
I payed hundred rupees as penalty.
मैले हिजो दुईवटा आइसक्रिम खाएको थिए.
  • had
  • two ice creams
  • I
  • haved
  • yesterday.
  • was have
  उसले मलाई मेरो सामान फिर्ता दियो.
  • return
  • he
  • stuff.
  • returned
  • my
  • was
  मैले झ्यालमा केही देखेको थिए.
  • saw
  • in the window.
  • I
  • something
  • seed
  • looked
  हामीले २४ घण्टा कार्यालयमा बितायौं.
  • in the office.
  • spent
  • was spend
  • twenty four hours
  • we
  • spended
  उसले मलाई तीनवटा पाठ एकदिनमा पढायो.
  • teached me
  • in a day.
  • he
  • teach me
  • three lessons
  • taught me
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द