സാമാന്യ ഭൂതകാലം - Irregular verbs
try Again
Tip1:hello
Lesson 87
സാമാന്യ ഭൂതകാലം - Irregular verbs
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
The last class ______
beganed
began
beginned
was begin
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
Aman ______
knew
know
knowed
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
The students ______
stand up
standed up
were stand up
stood up
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
She ______
came
is came
comed
is comed
വിട്ടുപോയ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
He ______
was cut
cuted
cut
cutted
'അവൻ രണ്ട് ഷർട്ട് വാങ്ങി.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
He buy two shirts.
He buyed two shirts.
He buys two shirts.
He bought two shirts.
'ഞങ്ങൾ മൂന്നു ഗ്ലാസ് ആപ്പിൾ ജ്യൂസ്‌ കുടിച്ചു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We drinks three glasses of apple juice.
We drinked three glasses of apple juice.
We drank three glasses of apple juice.
We drunk three glasses of apple juice.
'ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും വൈകി പുറപ്പെട്ടു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
The train departed late from the platform.
The train departure late from the platform.
The train departted late from the platform.
The train was depart late from the platform.
'ഞാൻ തെരുവിൽ ഒരു വാലറ്റ് കണ്ടെത്തി.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I find a wallet on the road.
I found a wallet on the road.
I finded a wallet on the road.
I finds a wallet on the road.
'നേഹ തന്റെ ഇളയ സഹോദരനുമായി വഴക്ക് കൂടി.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Neha fight with her younger brother.
Neha fighted with her younger brother.
Neha fought with her younger brother.
Neha was fight with her younger brother.
ഞാൻ അവനെ വിളിക്കാൻ മറന്നു.
ഞാൻ എന്റെ ബാഗ് ബസ്സിൽ വച്ച് മറന്നു.
'ഞാൻ ആശ ഉപേക്ഷിച്ചു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I was lose all hope.
I lost all hope.
I loosed all hope.
I losed all hope.
ഞാൻ ഇന്നലെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടു.
'ഞാൻ നൂറു രൂപ പിഴ അടച്ചു' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I paid a hundred rupees as penalty.
I was pay a hundred rupees as penalty.
I did paid a hundred rupees as penalty.
I payed a hundred rupees as penalty.
ഞാൻ ഇന്നലെ രണ്ട് ഐസ്ക്രീം തിന്നു.
  • had
  • two icecreams
  • I
  • haved
  • yesterday.
  • was have
  അവൻ എന്റെ സാധനങ്ങൾ മടക്കി നൽകി.
  • return
  • he
  • stuff.
  • returned
  • my
  • was
  ഞാൻ ജനാലയിൽ എന്തോ കണ്ടു.
  • saw
  • in the window.
  • I
  • something
  • seed
  • looked
  ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ 24 മണിക്കൂർ ചെലവഴിച്ചു.
  • in the office.
  • spent
  • was spend
  • twenty four hours
  • we
  • spended
  അവൻ എന്നെ മൂന്നു പാഠങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പഠിപ്പിച്ചു.
  • teached me
  • in a day.
  • he
  • teach me
  • three lessons
  • taught me
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്