സാമാന്യ ഭൂതകാലം - was, were practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 88
സാമാന്യ ഭൂതകാലം - was, were practice
'ഞാൻ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കേരളത്തിൽ ആയിരുന്നു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I were in Kerala last weekend.
I was in Kerala last weekend.
I did in Kerala last weekend.
I went in Kerala last weekend.
'ഇന്നലെ അവർ പങ്കെടുത്തിരുന്നോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Were they present yesterday?
Did they present yesterday?
Was they present yesterday?
Do they present yesterday?
'ഞങ്ങൾ 2008 ൽ കോളേജ്ജിൽ ആയിരുന്നു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We are in college in 2008.
We went in college in 2008.
We was in college in 2008.
We were in college in 2008.
'ഇന്നലെ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാൻ/സന്തോഷവതി അല്ലായിരുന്നു.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
You was not happy yesterday.
You are not happy yesterday.
You were not happy yesterday.
You did not happy yesterday.
'ഇന്നലെ അവൾ ഓഫീസിൽ ആയിരുന്നോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Was she in the office yesterday?
Were she in the office yesterday?
Did she in the office yesterday?
Is she in the office yesterday?
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
was
were
did
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Was
Were
Did
Are
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
was waited
were waiting
am waiting
was waiting
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
She ______
was sleeping
was slept
were sleeping
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
Why ______
was you talking
were you talking
were you talked
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞങ്ങൾക്ക് പാർട്ടിയിൽ വച്ച് വിശക്കുന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അവർ ഞങ്ങളോട് ദേഷ്യത്തിൽ ആയിരുന്നു.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അവർ യോഗത്തിൽ ഹാജരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ?
ഈ വഴക്കിനു കാരണം എന്തായിരുന്നു?
  • reason
  • what
  • for this fight?
  • the reason
  • was
  • were
  'ഈ സെമിനാറിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്തായിരുന്നു?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
  What was the purpose of this seminar?
  What were the purpose of this seminar?
  What is the purpose of this seminar?
  What did the purpose of this seminar?
  അവർ വരാൻ തയ്യാർ ആണോ?
  • were
  • they
  • was
  • come?
  • ready
  • to
  നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നത്?
  • were
  • going
  • you
  • alone?
  • was
  • why
  ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
  • was
  • I
  • working
  • were
  • Sunday.
  • on
  അവർ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വീട്ടിലേക്കു വരികയായിരുന്നു.
  • they
  • was
  • home
  • were
  • from school.
  • coming
  പട്ടം ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്ന് പറക്കുകയായിരുന്നു.
  • was
  • the kite
  • flying
  • in the sky.
  • were
  • high
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്