सामान्य भूतकाळ - was, were ची practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 88
सामान्य भूतकाळ - was, were ची practice
'मी मागील आठवड्याच्या शेवटी केरळमध्ये होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I were in Kerala last weekend.
I was in Kerala last weekend.
I did in Kerala last weekend.
I went in Kerala last weekend.
'काय ते काल उपस्थित होते?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Were they present yesterday?
Did they present yesterday?
Was they present yesterday?
Do they present yesterday?
'आम्ही 2008 मध्ये कॉलेजमध्ये होतो.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We are in college in 2008.
We went in college in 2008.
We was in college in 2008.
We were in college in 2008.
'तुम्ही काल आनंदी नव्हता.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
You was not happy yesterday.
You are not happy yesterday.
You were not happy yesterday.
You did not happy yesterday.
'काय ती काल कार्यालयात होती?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Was she in the office yesterday?
Were she in the office yesterday?
Did she in the office yesterday?
Is she in the office yesterday?
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
was
were
did
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Was
Were
Did
Are
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
was waited
were waiting
am waiting
was waiting
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
was sleeping
was slept
were sleeping
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Why ______
was you talking
were you talking
were you talked
आम्हाला पार्टीत भूक लागत होती.
ते आमच्यावर रागावले होते.
काय ते मिटींगला अनुपस्थित होते?
या भांडणाचे कारण काय होते?
  • reason
  • what
  • for this fight
  • the reason
  • was
  • were
  'या परिसंवादाचा हेतू काय होता?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
  What was the purpose of this seminar?
  What were the purpose of this seminar?
  What is the purpose of this seminar?
  What did the purpose of this seminar?
  काय ते यायला तयार होते?
  • were
  • they
  • was
  • come
  • ready
  • to
  तुम्ही एकटे का जात होता?
  • were
  • going
  • you
  • alone
  • was
  • why
  मी रविवारी काम करत होतो?
  • was
  • I
  • working
  • were
  • Sunday
  • on
  ते शाळेतून घरी येत होते.
  • they
  • was
  • home
  • were
  • from school
  • coming
  पतंग आकाशात उंच उडत होते.
  • was
  • the kite
  • flying
  • in the sky
  • were
  • high
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द