Possessive adjectives: my, your, his, her, their, our etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 89
Possessive adjectives: my, your, his, her, their, our etc.
टिप
=
Possessive adjectives अधिकार गाजवणारे शब्द असतात.
My (माझी/माझा)
Your (आपली/ आपला)
His (त्याची/त्याचा)
Her (तिची/तिचा)
Its (त्याची/त्याचा)
Our (आमची/आमचा)
Their (त्यांची / त्यांचा)
=
टिप
We will travel in our car = आम्ही आमच्या गाडीत यात्रा करू
Possessive adjectives ला determiners सुद्धा बोलले जाते.

यांचा वापर नामांच्या आधी हे सांगण्यासाठी केला जातो कि नाम कोणाशी संबंधित आहे.

इथे नाम car आहे. Possessive adjective, our (आमची) हे दर्शविते कि car आमची आहे.

We = आम्ही, Our = आमची
Our = आमची
'काय आपण इथे नवीन आहात? आपले नाव काय आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Are you new here? What is your name?
Are you new here? What is you name?
Are you new here? What is her name?
Are you new here? What is yours name?
'माझा भाऊ आणि त्याची पत्नी मुंबईत आहेत' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
My brother and her wife are in Mumbai
My brother and its wife are in Mumbai
My brother and his wife are in Mumbai
My brother and him wife are in Mumbai
टिप
=
Possessive adjectives एकवचन किंवा अनेकवचन रूपासाठी समानच असते.

Eg: नेहा ला तिच्या चाव्या मिळाल्या = Neha found her keys
=
'मी अभ्यास करत आहे. ही माझी पुस्तके आहेत.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I am studying. These are my books.
I am studying. These are mine books.
I am studying. These are its books.
I am studying. These are his books.
टिप
This is my pen = हा माझा पेन आहे
my आणि mine चा मराठीत अर्थ माझा / माझी होतो.
पण त्यांच्या वापरात फरक आहे. My possessive adjective आहे उलट mine possessive pronoun (अधिकार गाजवणारे सर्वनाम) - यांच्या वाक्यातील जागेवर लक्ष द्या

My pen = माझा पेन - my, नाम (पेन) च्या ठीक आधी येते.

These books are mine = हा पेन माझा आहे. mine वाक्याच्या शेवटी येतो
This pen is mine = हा पेन माझा आहे
'गाडीला बघा. हिची काच तुटलेली आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Look at the car. It was glasses are broken.
Look at the car. Your glasses are broken.
Look at the car. His glasses are broken.
Look at the car. Its glasses are broken.
टिप
=
'Its' possessive adjective चा वापर object आणि प्राण्यांसाठी केला जातो.

ती मांजर खूप सुंदर आहे. तिचे फर पूर्ण पांढरे आहेत = That cat is very beautiful. Its fur is totally white

इथे मांजर एक प्राणी आहे त्यामुळे possessive adjective 'its' चा वापर केला गेला आहे. पण जर आपल्याला प्राण्याचे लिंग (gender) माहित असेल तर आपण his किंवा her चा वापर सुद्धा करू शकतो - विशेषतः जर प्राणी पाळीव असेल

आमची मांजर नेहमी तिचे जेवण लवकर खाते = Our cat always eats her food quickly
=
टिप
Its = याचा / याची / याचे
लक्षात ठेवा its आणि it's दोन वेगळे शब्द आहेत ज्यांचा अर्थ सुद्धा वेगळा आहे.

Its एक possessive adjective आहे.

आणि It's चा अर्थ it is किंवा it has असा होतो.
It's = हे आहे
'मी राम आहे आणि ही माझी बहिण सीमा आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I am Ram and this is her sister, Seema.
I am Ram and this is mine sister, Seema.
I am Ram and this is his sister, Seema.
I am Ram and this is my sister, Seema.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We have to be at the station early. ______
We
Our
Us
Ours
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They are Mr. and Mrs. Sharma. ______
Their
There
Your
His
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I met Neha last night. It's ______
his
her
its
my
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We need to leave or we will miss ______
your
our
their
its
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
That is Hari's shirt. You should give it back to ______
him
her
its
his
ते आपले स्वतःचे कपडे कामी घेतील
  • use
  • their
  • they
  • own clothes
  • will
  • them
  सचिन त्याची गाडी चालवून कामावर जातो
  • his
  • car
  • Sachin
  • to work
  • drives
  • her
  तुम्ही तुमची छत्री घ्यायला विसरू नका
  • don't forget
  • their
  • yours
  • to take
  • umbrella
  • your
  माझे रात्रीचे जेवण कुठे आहे?
  काय तुम्हाला तुमची भेटवस्तू मिळाली?
  ती तिचे काम संपवेल
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द