Interview - Job मा परिवर्तन को कारण
try Again
Tip1:hello
Lesson 90
Interview - Job मा परिवर्तन को कारण
टिप
=
Possessive adjectives अधिकार जताउने शब्द हुन्छन्
My (मेरो)
Your (तपाईको)
His (उसको)
Her (उसको)
Its (त्यसको)
Our (हाम्रो)
Their (उनिहरुको)
=
A more=एउटा अझै बढी
challenging=चुनौतीपूर्ण
'म एउटा अझै बढी चुनौतीपूर्ण अवसर खोज्दैछु.' को अङ्रेजिमा अनुवादको छनौत गर्नुहोला.;
I am watching for a more challenging opportunity.
I look for a more challenging opportunity.
I am looking for a more challenging opportunity.
I am look for a more challenging opportunity.
चुनौतीपूर्ण
उपयुक्त शब्द छनौट गरी रिक्त स्थान भर्नहोस्.
I am looking ______
for a better opportunity
to a better opportunity
from a better opportunity
by a better opportunity
म एउटा अझ राम्रो रोलको खोजीमा छु.
  • I
  • for a
  • better
  • more good
  • am looking
  • role.
  डायलॉग सुन्नुहोला
  Hi, please have a seat. Why are you looking for a change?
  हाई, कृपया बस्नुहोस्. तपाईंले (जब मा) परिवर्तन खोज्नु को कारण के होला?


  I like my job, but I am now looking for a more challenging role.
  मलाई मेरो जब मन पर्छ, तर अब म अझ चुनौतीपूर्ण रोल खोज्दैछु.


  Great. What are your interest areas?
  ए. तपाईंलाई कुन क्षेत्रहरुमा रूचि छ?


  I like sales and marketing.
  मलाई बिक्री र मार्केटिंग मनपर्छ.


  'म पोखरा बाट काठमाण्डौं आउन चाहन्छु.' को अङ्रेजिमा अनुवादको छनौत गर्नुहोला.;
  I am like to move from Pokhara to Kathmandu.
  I am want to move fromPokhara to Kathmandu.
  I want to move from Pokhara to Kathmandu.
  I want to moved from Pokhara to Kathmandu.
  मेरो कंपनी पोखरा बाट काठमाण्डौं स्थानांतरण हुँदैछ.
  • moving
  • My company is
  • Pokhara
  • to
  • Kathmandu.
  • from
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  My company ______
  has relocating
  is relocating
  did relocating
  म एउटा ठुलो कंपनी को लागि काम गर्न चाहन्छु.
  • am
  • for
  • work
  • a big company.
  • want to
  • I
  मिसिंग शब्द छनौट गरेर, रिक्त स्थान भर्नुहोस्.
  I ______
  am like to work
  want to work
  have want to work
  want to do work
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द