Interview - Job मधील बदलाचे कारण
try Again
Tip1:hello
Lesson 90
Interview - Job मधील बदलाचे कारण
टिप
Why are you looking for a change? = आपण (नोकरीत) बदल का पाहत आहात?
मुलाखतीत नेहमी, हा प्रश्न विचारला जातो कि आपण आपली नोकरी का बदलत आहात. आज आपण याची काही उत्तरे द्यायला शिकूया.
=
A more=एक जास्त
challenging=आव्हानात्मक
'मी एक जास्त आव्हानात्मक संधी शोधत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am watching for a more challenging opportunity
I look for a more challenging opportunity
I am looking for a more challenging opportunity
I am look for a more challenging opportunity
आव्हानात्मक
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I am looking ______
for a better opportunity
to a better opportunity
from a better opportunity
by a better opportunity
मी एक उत्तम भूमिका शोधत आहे
  • I
  • for a
  • better
  • more good
  • am looking
  • role
  संवाद ऐका
  Hi, please have a seat. Why are you looking for a change?
  हाय, कृपया बसून घ्या. आपला (नोकरीत) बदल पाहण्याचे कारण काय आहे?


  I like my job, but I am now looking for a more challenging role
  मला माझी नोकरी आवडते, पण आता मी आणखी आव्हानात्मक भूमिकेच्या शोधात आहे


  Great. What are your interest areas?
  अच्छा, आपल्याला कोणत्या क्षेत्रात रस आहे?


  I like sales and marketing
  मला विक्री आणि विपणन आवडते.


  'मी मुंबईतून दिल्ली येऊ इच्छितो' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am like to move from Mumbai to Delhi
  I am want to move from Mumbai to Delhi
  I want to move from Mumbai to Delhi
  I want to moved from Mumbai to Delhi
  माझी कंपनी दिल्लीतून मुंबईत स्थलांतर होत आहे.
  • moving
  • My company is
  • Delhi
  • to
  • Mumbai
  • from
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My company ______
  has relocating
  is relocating
  मी एका मोठ्या कंपनीसाठी काम करू इच्छितो
  • am
  • for
  • work
  • a big company
  • want to
  • I
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am like to work
  want to work
  have want to work
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द