భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడడం - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 91
భవిష్యత్తు గురించి మాట్లాడడం - I will
చిట్కా
నేను రేపు స్కూల్ కి వెళ్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. = I promise that I will go to school tomorrow.
Future tense (భవిష్య కాలం) ఇంకా జరగని, మరియు రాబోయే కాలంలో జరగబోయే/చేసే విషయాల గురించి వర్ణిస్తుంది, ఇలాంటి వాక్యాలలో మనము \'will\' ఉపయోగిస్తాము.
=

గుర్తుపెట్టుకోండి, 'will' తో పాటు క్రియ మారకుండా ఉంటుంది.
'నేను రేపు పనికి వెళ్తాను.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'నాకు ఖచ్చితంగా ఆమె నీకు నచ్చుతుందని అనిపిస్తోంది' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'మనం రేపు ఇంటికి వెళ్తాము.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'అతను 2015 లో ఢిల్లీకి వెళ్తాడు.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
He will goes to Delhi in 2015.
He go to Delhi in 2015.
He will went to Delhi in 2015.
He will go to Delhi in 2015.
'మేము ఈ రాత్రి భోజనం చేస్తాము.' ఆంగ్లంలో సరైన అనువాదం ఎంచుకోండి. (ఒక ఎంపికను ఎంచుకోండి);
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'భవిష్య కాలం లో క్రియ కి వర్తమాన రూపం పనికి వస్తుంది, మారిన రూపం అవసరం లేదు ఆ నామవాచకము ఏకవచనం అయినా సరే లేదా బహువచనం అయినా సరే.'^~^'typefacestyle'
english తెలుగు short form
i will dance నేను డాన్సు చేస్తాను ill dance
you will dance మీరు డాన్సు చేస్తారు youll dance
she will dance ఆవిడ డాన్సు చేస్తుంది shell dance
he will dance అతను డాన్సు చేస్తాడు hell dance
we will dance మేము/మనము డాన్సు చేస్తాము well dance
they will dance వాళ్ళు డాన్సు చేస్తారు theyll dance
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
We ______
are watch
will watched
will watches
will watch
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
జాబితా నుండి సరైన పదాన్ని ఎంచుకోండి.
The train ______
leave
will leave
will left
will live
పాఠం ఎనిమిదింటికి మొదలవుతుంది.
నేను తలుపు తెరుస్తాను.
నేను స్టేషన్ కు డ్రైవ్ చేస్తాను.
నేను నీకు సహాయం చేస్తాను.
వాళ్ళు ఇంటికి వస్తారు.
ఆమె ఆదివారం రోజున మన ఇంట్లో ఉంటుంది.
  • can
  • she
  • on Sunday
  • at our place
  • stay
  • will
  మనము రేపు వదలము (బయల్దేరము)
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow
  • we
  • not
  వాళ్ళు పనికి ఆలస్యమవుతారు.
  • late
  • will
  • for work
  • be
  • later
  • they
  నేను 50 మందిని ఆహ్వానిస్తాను.
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people
  • I will
  • 50 peoples
  మేము రేపు పొద్దున చేరుకుంటాం.
  • tomorrow
  • Reach
  • we will
  • morning
  • reached
  • we can
  =
  !
  వినండి
  చిట్కా
  తదుపరి పదం