ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൽ - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 91
ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൽ - I will
ടിപ്
ഞാൻ നാളെ സ്കൂളിൽ പോകും എന്ന് വാക്ക് തരുന്നു. = I promise that I will go to school tomorrow.
Future tense (ഭാവി കാലം), ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതായത് വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത്തരം വാക്യങ്ങളിൽ 'will' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
=

ശ്രദ്ധിക്കുക, 'will' ഇന്റെ കൂടെ ക്രിയയുടെ രൂപം മാറില്ല.
'ഞാൻ നാളെ ജോലിക്ക് പോകും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'അവളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്‌.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'ഞങ്ങൾ നാളെ വീട്ടിൽ പോകും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'അവൻ 2015 ഇൽ ഡൽഹിയിൽ പോകും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
He will goes to Delhi in 2015.
He go to Delhi in 2015.
He will went to Delhi in 2015.
He will go to Delhi in 2015.
'നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കും.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'ഭാവി കാലത്തിൽ ക്രിയയുടെ വർത്തമാന രൂപം ഉപയോഗിക്കുന്നു, നാമം ഏകവചനം ആയാലും ബഹുവചനം ആയാലും മാറിയ രൂപമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്'^~^'typefacestyle'
English മലയാളം Short form
I will dance ഞാൻ നൃത്തം ചെയ്യും Ill dance
You will dance നിങ്ങൾ നൃത്തം ചെയ്യും Youll dance
She will dance അവൾ നൃത്തം ചെയ്യും Shell dance
He will dance അവൻ നൃത്തം ചെയ്യും Hell dance
We will dance നമ്മൾ നൃത്തം ചെയ്യും Well dance
They will dance അവർ നൃത്തം ചെയ്യും Theyll dance
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
We ______
are watch
will watched
will watches
will watch
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
The train ______
leave
will leave
will left
will live
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
പാഠം എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങും.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ വാതിൽ തുറക്കും.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വണ്ടിയോടിച്ചു പോകും.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാം.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
അവർ വീട്ടിൽ വരും.
ഞായറാഴ്ച അവൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കും.
  • can
  • she
  • on Sunday.
  • at our place
  • stay
  • will
  ഞങ്ങൾ നാളെ ഇറങ്ങില്ല.
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow.
  • we
  • not
  അവർ ജോലിക്ക് വൈകും.
  • late
  • will
  • for work.
  • be
  • later
  • they
  ഞാൻ 50 പേരെ ക്ഷണിക്കും.
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people.
  • I will
  • 50 peoples.
  ഞങ്ങൾ നാളെ രാവിലെ എത്തും.
  • tomorrow
  • Reach
  • we will
  • morning.
  • reached
  • we can
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്