भविष्याविषयी बोलणे - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 91
भविष्याविषयी बोलणे - I will
टिप
मी वचन देतो कि मी उद्या शाळेत जाईन = I promise that I will go to school tomorrow
Future tense (भविष्य काळ), मध्ये त्या कामांचे वर्णन होते हे अजून झाले नाहीत, उलट येणाऱ्या काळात होतील किंवा केले जातील. अशा वाक्यात आपण 'will' चा वापर करतो
=

लक्षात ठेवा, will च्या सोबत क्रियापदाचे रूप अपरिवर्तित राहते.
'मी उद्या कामावर जाईन' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'मला खात्री आहे कि ती तुम्हाला आवडेल' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'आपण उद्या घरी जाणार' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'तो 2015 मध्ये दिल्लीला जाईल' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
He will goes to Delhi in 2015
He go to Delhi in 2015
He will went to Delhi in 2015
He will go to Delhi in 2015
'आपण रात्रीचे जेवण खाणार' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'जरी संज्ञा एकवचनी किंवा अनेकवचनी असली तरी भविष्य काळामध्ये क्रियेचे वर्तमान रूपच वापरात आहे, बदललेले रूप नाही'^~^'typefacestyle'
english मराठी short form
i will dance मी नृत्य करेन ill dance
you will dance आपण नृत्य कराल youll dance
she will dance ती नृत्य करेल shell dance
he will dance तो नृत्य करेल hell dance
we will dance आम्ही नृत्य करू well dance
they will dance ते नृत्य करतील theyll dance
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
We ______
are watch
will watched
will watches
will watch
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The train ______
leave
will leave
will left
will live
धडा आठ वाजता सुरु होईल
मी दरवाजा खोलेन
मी स्थानकावर चालवत जाईन
मी तुमची मदत करेन
ते घरी येतील
ती रविवारी आमच्या घरी थांबेल
  • can
  • she
  • on Sunday
  • at our place
  • stay
  • will
  आम्ही उद्या निघणार नाही
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow
  • we
  • not
  त्यांना कामासाठी उशीर होईल
  • late
  • will
  • for work
  • be
  • later
  • they
  मी 50 लोकांना आमंत्रित करेन
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people
  • I will
  • 50 peoples
  आपण उद्या सकाळी पोहोचणार
  • tomorrow
  • Reach
  • we will
  • morning
  • reached
  • we can
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द