ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 91
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು - I will
ಸೂಚನೆ
ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಡುವೆನು ನಾನು ನಾಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೆ ಹೋಗುವೆನು ಎಂದು = I promise that I will go to school tomorrow
Future tense (ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲ ),ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಗದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಬರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು.
ಈ ತರಹದ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'will' ನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗುವುದು.
=

ನೆನಪಿಡಿ, will ನ ಜೊತೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗದ ರೂಪ ಬರುವುದು.
'ನಾನು ನಾಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆನು.' ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
;
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅವಳು ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಳೆಂದು.' ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
;
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'ನಾವು ನಾಳೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವೆವು.' ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
;
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'ಅವನು 2015 ರಲ್ಲಿ ದೆಹೆಲಿಗೆ ಹೋಗುವನು ' ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
;
He will goes to Delhi in 2015
He go to Delhi in 2015
He will went to Delhi in 2015
He will go to Delhi in 2015
'ನಾವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವೆವು.' ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಏನು? ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಆರಿಸಿ
;
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'ಭವಿಷ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಯೆಯ ವರ್ತಮಾನ ರೂಪ ಬರುವುದು, ಬದಲಾವಣೆಯಾದ ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ನಾಮಪದ ಎಕವಚನವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುವಚನವಾಗಿರಲಿ.'^~^'typefacestyle'
english ಕನ್ನಡ short form
i will dance ನಾನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವೆನು ill dance
you will dance ನೀವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಿರಿ youll dance
she will dance ಅವಳು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಳು shell dance
he will dance ಅವನು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವನು hell dance
we will dance ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವೆವು well dance
they will dance ಅವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವರು theyll dance
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
We ______
are watch
will watched
will watches
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಪದ ಆರಿಸಿ, ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬಿರಿ
The train ______
leave
will leave
will left
will live
ಲೆಸೆನ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುವುದು
ನಾನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವೆನು.
ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಗೆ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು.
ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವೆನು.
ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬರುವರು.
ಅವಳು ಭಾನುವಾರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಳು.
  • can
  • she
  • on Sunday
  • at our place
  • stay
  • will
  ನಾವು ನಾಳೆ ಹೊರಡುವುದಿಲ್ಲ.
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow
  • we
  • not
  ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಡವಾಗುವರು.
  • late
  • will
  • for work
  • be
  • later
  • they
  ನಾನು 50 ಜನರನ್ನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವೆನು.
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people
  • I will
  • 50 peoples
  ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲುಪುವೆವು.
  • tomorrow
  • Reach
  • we will
  • morning
  • reached
  • we can
  =
  !
  ಕೇಳಿರಿ
  ಸೂಚನೆ
  ಮುಂದಿನ ಪದ