ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൽ - പ്രതികൂല ചോദ്യങ്ങൾ
try Again
Tip1:hello
Lesson 92
ഭാവിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കൽ - പ്രതികൂല ചോദ്യങ്ങൾ
ടിപ്
She will not come with us. = അവൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരില്ല.
ഭാവി കാലത്തിലെ നെഗറ്റീവ് വാക്യങ്ങളിൽ ക്രിയയുടെ മുൻപ് 'not' ഉപയോഗിക്കുന്നു.
=
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
I ______
will not go
willn't go
will go not
will no go
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
She ______
will leave not
will no leave
will not leave
ടിപ്
She will come with us. = അവൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരും.
Will she come with us? = അവൾ നമ്മുടെ കൂടെ വരുമോ?
ഭാവി കാലത്തിലെ ചോദ്യ വാക്യങ്ങളിൽ 'will' വാക്യത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നു, ബാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നു.
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
You will be
Will be you
Will you be
Will be
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Will bring she
Will she bring
Will she brings
Do you bring
കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക.
______
Will they want
Will they wants
Will want they
Will do they want
'നിങ്ങൾ അവളെ സഹായിക്കില്ല.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Will you help her?
You not will help her.
You will help her not
You will not help her.
'ഞാൻ അവളെ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കില്ല.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I can not invite her to the party.
I was not invite her to the party.
I will not invite her to the party.
I will invite her to the party.
'നിങ്ങൾ രാത്രി എന്നെ വിളിക്കുമോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Will you call me at night?
Do you call me at night?
Will call you at night
You will call me at night?
'ഞാൻ ആരോടും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം പറയുകയില്ല.' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
I will be not tell your secret to anyone.
I will not tell your secret to anyone.
I will tell your secret to anyone.
I do not tell your secret to anyone.
'നിങ്ങൾ സമയത്ത് എത്തുമോ?' എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം? ശരിയായ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.;
Do you reach on time?
Will you not reach on time?
Did you reach on time?
Will you reach on time?
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകും.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
നമ്മൾ നദിയിൽ ചാടുമോ?
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞാൻ കളിക്കില്ല.
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
നമ്മൾ എപ്പോൾ ഉറങ്ങും?
ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക.
ഞങ്ങൾ വീണ്ടും കരയില്ല.
ഞാൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യില്ല.
  • will not
  • don't
  • I
  • marry
  • his.
  • her.
  സൂര്യൻ ആറ് മണിക്ക് ഉദിക്കും.
  • be
  • the sun
  • at 6 o'clock.
  • rises
  • A sun
  • will rise
  ക്രിസ്മസിന് മഞ്ഞ് പെയ്യുമോ?
  • on Christmas?
  • will it
  • snows
  • snow
  • snowing
  • does it
  ഞങ്ങൾ നിനക്ക് പുതിയ കളിപ്പാട്ടം തരാം.
  • a new toy.
  • we will
  • buys
  • you
  • we can
  • buy
  എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കണം?
  • why
  • I
  • do
  • will
  • you?
  • help
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്