भविष्याविषयी बोलणे - प्रश्न आणि नकारात्मक रूप
try Again
Tip1:hello
Lesson 92
भविष्याविषयी बोलणे - प्रश्न आणि नकारात्मक रूप
टिप
She will not come with us = ती आपल्यासोबत येणार नाही

भविष्य काळातील नकारात्मक वाक्यांमध्ये क्रियापदाच्या आधी 'not' चा वापर होतो.
=
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I ______
will not go
willn't go
will go not
will no go
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
She ______
will leave not
will no leave
will not leave
टिप
She will come with us = ती आपल्यासोबत येईल
Will she come with us? = काय ती आपल्यासोबत येईल?
भविष्य काळातील प्रश्नार्थक वाक्यांमध्ये 'will' वाक्याच्या सुरवातीला येते, आणि बाकीचे वाक्य समान राहते.
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
You will be
Will be you
Will you be
Will be
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Will bring she
Will she bring
Will she brings
Do you bring
गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
______
Will they want
Will they wants
Will want they
Will do they want
'तुम्ही तिची मदत करणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Will you help her?
You not will help her.
You will help her not
You will not help her.
'मी तिला पार्टीमध्ये बोलावणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I can not invite her to the party
I was not invite her to the party
I will not invite her to the party
I will invite her to the party
'काय तुम्ही मला रात्री फोन कराल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Will you call me at night?
Do you call me at night?
Will call you at night
You will call me at night?
'मी तुमचे गुपित कोणाला सांगणार नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
I will be not tell your secret to anyone.
I will not tell your secret to anyone.
I will tell your secret to anyone.
I do not tell your secret to anyone.
'काय तुम्ही वेळेवर पोहोचाल?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
Do you reach on time?
Will you not reach on time?
Did you reach on time?
Will you reach on time?
आपण फिरायला जाणार
काय आपण नदीत उडी मारणार?
मी खेळणार नाही
आपण केव्हा झोपणार?
आपण पुन्हा रडणार नाही
मी तिच्याशी लग्न करणार नाही
  • will not
  • don't
  • I
  • marry
  • his
  • her
  सुर्य सहा वाजता उगवेल
  • be
  • the sun
  • at 6 o'clock
  • rises
  • A sun
  • will rise
  काय ख्रिसमसला बर्फ पडेल?
  • on Christmas
  • will it
  • snows
  • snow
  • snowing
  • does it
  आम्ही तुम्हाला नवीन खेळणी विकत घेऊन देऊ
  • a new toy
  • we will
  • buys
  • you
  • we can
  • buy
  मी तुमची मदत का करेन?
  • why
  • I
  • do
  • will
  • you
  • help
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द