ભવિષ્ય વિષે વાત કરવી - પ્રશ્ન અને નકારાત્મક રૂપ
try Again
Tip1:hello
Lesson 92
ભવિષ્ય વિષે વાત કરવી - પ્રશ્ન અને નકારાત્મક રૂપ
ટીપ
She will not come with us = તેણી અમારી સાથે નહીં આવે
ભવિષ્યકાળ ના નકારાત્મક વાક્યો માં ક્રિયા ની પહેલા 'not' નો પ્રયોગ થાય છે.
=
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
I ______
will not go
willn't go
will go not
will no go
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
She ______
will leave not
will no leave
will not leave
ટીપ
She will come with us = તેણી અમારી સાથે આવશે
Will she come with us? = શું તેણી અમારી સાથે આવશે?
ભવિષ્યકાળ ના પ્રશ્નવાચક વાક્યો માં 'will' વાક્ય ના શરૂ માં આવે છે, અને બાકી નું વાક્ય સમાન રહે છે.
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
You will be
Will be you
Will you be
Will be
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Will bring she
Will she bring
Will she brings
Do you bring
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
______
Will they want
Will they wants
Will want they
Will do they want
'તમે તેમની મદદ નહીં કરો ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
Will you help her?
You not will help her.
You will help her not
You will not help her.
'હું તેને પાર્ટી માં નહીં બોલાવું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I can not invite her to the party
I was not invite her to the party
I will not invite her to the party
I will invite her to the party
'શું તમે મને રાત્રે ફોન કરશો? ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
Will you call me at night?
Do you call me at night?
Will call you at night
You will call me at night?
'હું તમારું રહસ્ય કોઈને નહીં બતાવું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I will be not tell your secret to anyone.
I will not tell your secret to anyone.
I will tell your secret to anyone.
I do not tell your secret to anyone.
'શું તમે સમય પર પહોચી જશો?' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
Do you reach on time?
Will you not reach on time?
Did you reach on time?
Will you reach on time?
અમે ચાલવા/ફરવા માટે જશું
શું આપણે નદીમાં કૂદશું?
હું નહીં રમુ
આપણે/અમે ક્યારે સુઈશું?
અમે બીજીવાર નહીં રોઈએ
હું તેની સાથે લગ્ન નહીં કરું
  • will not
  • don't
  • I
  • marry
  • his
  • her
  સુરજ છ વાગ્યે ઊગશે
  • be
  • the sun
  • at 6 o'clock
  • rises
  • A sun
  • will rise
  શું ક્રિસમસ પર બરફ પડશે?
  • on Christmas
  • will it
  • snows
  • snow
  • snowing
  • does it
  અમે તને નવું રમકડું અપાવશુ
  • a new toy
  • we will
  • buys
  • you
  • we can
  • buy
  હું તમારી મદદ શા માટે કરું?
  • why
  • I
  • do
  • will
  • you
  • help
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ