will, won't - પ્રેક્ટિસ
try Again
Tip1:hello
Lesson 93
will, won't - પ્રેક્ટિસ
ટીપ
હું કાલે સૂઈ જઇશ = I will sleep tomorrow
ભવિષ્યકાળ ના સાધારણ વાક્યો માટે will નો પ્રયોગ કરાય છે
હું કાલે સૂઈશ નહીં = I will not sleep tomorrow
ભવિષ્યકાળ ના નકારાત્મક વાક્યો માં will ની સાથે not નો પ્રયોગ થાય છે અને ક્રિયા નું અપરિવર્તિત રૂપ જ આવે છે.
'હું કામ નહીં કરું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I will not work
I will work
I not will work
I will not do work
'હું બહાર નહીં જઉં ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I will go not outside
I don't will go outside
I am not will go outside
I will not go outside
ટીપ
Will not = Won't
યાદ રાખો કે will not નું ટૂંકું રૂપ won't થાય છે અને એનો પ્રયોગ બધા nouns/pronouns (I, you, he, they, Sachin, Neha etc) ની સાથે આ જ રૂપ માં કરાય છે.
=
'હું ફોન નો જવાબ નહીં આપું ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I will answer the phone
I won't answer the phone
I will won't answer the phone
I will do not answer the phone
'તેઓ ઘણા વર્ષો પેરિસ માં રહ્યા છે - તેઓ છોડવા નહી ઇચ્છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
They have lived in Paris for so many years, they will don't want to leave
They have lived in Paris for so many years, they will want to leave
They have lived in Paris for so many years, they won't want to leave
They have lived in Paris for so many years, they not will want to leave
'હું ઘરમાં રહીશ, બહાર વરસાદ પડી રહ્યો છે ' નું અંગ્રેજી માં ભાષાંતર શું થશે? સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો;
I will do stay at home, it's raining outside
I will stay at home, it's raining outside
I am not will stay at home, it's raining outside
I will not stay at home, it's raining outside
ખૂટતો શબ્દ પસંદ કરીને, ખાલી જગ્યા પૂરો.
Don't stay out too late, you ______
will
won't
won't will
din't
ખૂટતો શબ્દ પસંદકરો
She ______
won't arrive
will arrive
were not arrived
won't not arrive
ખૂટતો શબ્દ પસંદકરો
He ______
will showed
won't shows
will shows
will show
ખૂટતો શબ્દ પસંદકરો
There ______
won't not be
won't be
will won't be
will be not
ખૂટતો શબ્દ પસંદકરો
The weather ______
wasn't
not will
won't
don't
અમે સાંજે છ વાગ્યે નિશાળે પાછા આવીશું
  • at 6 o'clock
  • school
  • in the evening
  • we will
  • get back to
  • do
  હું સમય પર નહીં પહોચું
  • able to
  • I
  • on time
  • won't be
  • will won't be
  • arrive on time
  =
  !
  સાંભળો
  ટીપ
  આગળનો શબ્દ