Present progressive as future
try Again
Tip1:hello
Lesson 94
Present progressive as future
टिप
What are you doing tomorrow evening? = आपण उद्या संध्याकाळी काय करत आहात?
Present continuous or Present progressive tense बोलताना होत असलेल्या घटनांचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जातो.
Present progressive tense is/am/are च्या पुढे क्रियापदाचे (verb) चे -ing रूप लावून बनते
=
पण आपण Present Progressive tense भविष्याविषयी बोलण्यासाठीहि वापरू शकतो.
'आपण उद्या संध्याकाळी काय करत आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
What are you do tomorrow evening?
What do you do tomorrow evening?
What are you doing tomorrow evening?
What do you doing tomorrow evening?
'मी आज संध्याकाळी काही करत नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am not doing anything this evening
I am not do anything this evening
I don't do anything this evening
I not doing anything this evening
मी या शनिवारी पार्टी ठेवत आहे
  • I am
  • have
  • this Saturday
  • do
  • a party
  • having
  'काय आपण उद्या काही करत आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Are you doing anything tomorrow?
  Are you do anything tomorrow?
  Do you doing anything tomorrow?
  Do you do anything tomorrow?
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am visit
  am visiting
  will visiting
  do visit
  काय आपण पुढील मंगळवारी काम करत आहात?
  • next Tuesday?
  • work
  • do
  • working
  • are
  • you
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  We ______
  are having Diwali celebrations
  are have Diwali celebrations
  will having Diwali celebrations
  is have Diwali celebration
  मी उद्या माझ्या आई सोबत एका प्रदर्शनाला जात आहे
  • I am
  • go
  • to an exhibition
  • do
  • going
  • with my mother tomorrow
  संवाद ऐका
  Hi Sachin, What are you doing this evening?
  हाय सचिन, आज संध्याकाळी तुम्ही काय करत आहात??


  I am studying for a test this evening
  आज संध्याकाळी मी एका परीक्षेसाठी अभ्यास करत आहे


  Oh. And tomorrow?
  ओह आणि उद्या?


  I am not doing anything tomorrow
  उद्या मी काही करत नाही


  I am having a party at my place tomorrow evening. Do you want to come?
  मी उद्या माझ्या घरी पार्टी ठेवत आहे. काय तुम्हाला यायला आवडेल?


  Sure. See you tomorrow!
  ज़रूर! उद्या भेटूया


  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  traveling to India
  am travel to India
  am traveling to India
  do traveling to India
  मी उद्या 7 वाजता निघतोय
  • leave
  • I am
  • at 7 PM yesterday
  • leaving
  • coming
  • at 7 PM tomorrow
  'मी रविवारी माझ्या वडिलांसोबत बँकेत जात आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  I am go to the bank with my father on Sunday
  I am going to the bank with my father on Sunday
  I will going to the bank with my father on Sunday
  I going to the bank with my father on Sunday
  मी स्वतःचा व्यवसाय चालू करत आहे
  • start
  • starting
  • my own
  • I am
  • business
  • do
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Do you go
  Are you go
  Will you going
  Are you going
  काय सचिन उद्या कार्यालयात येत आहे?
  • Sachin
  • is
  • to office
  • come
  • coming
  • tomorrow
  उद्या तुम्ही किती वाजता येत आहात?
  • what time
  • you
  • come
  • are
  • coming
  • tomorrow
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द