Future with going to
try Again
Tip1:hello
Lesson 95
Future with going to
टिप
आपण दिल्लीसाठी सकाळची ट्रेन घेत आहोत = We are taking the morning train to Delhi
आपण Present progressive (is/am/are verb ing) भविष्यात होणाऱ्या निश्चित योजनांसाठी वापरले जाते
बैठक 11 वाजता सुरु होत आहे = The meeting is going to start at 11 AM
आपण going to (going to verb ing) हेतु (informal) दर्शवण्यासाठी वापरतो
टिप
=
Going to चा वापर
=
1) Intentions: हेतु (informal) दर्शवण्यासाठी (eg: I am going to hire someone for this work = मी या कामासाठी एखाद्याला नोकरीवर ठेवणार आहे)

2) Predictions: भविष्यवाणीसाठी (eg: It is going to rain = पाउस पडणार आहे)

3) भविष्यातील तथ्यासाठी (eg: Sachin is going to turn 30 this November = सचिन या नोव्हेंबर ला तीस वर्षाचा होणार आहे)
'मी धुम्रपान सोडणार आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am going to quit smoking
I am go quit smoking
I am going to quitting smoking
I will going to quit smoking
'मी आता मेहनतीने काम करणार आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
I am going to work hard from now on
I am work hard from now on
I am going to working hard from now on
I am go to work hard from now on
'तुम्ही परीक्षेत पास होणार आहात' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
You're pass the exam
You're going to passing the exam
You'll going to pass the exam
You're going to pass the exam
पाउस पडणार आहे
  • raining
  • is
  • to
  • rain
  • going
  • it
  मी नंतर सचिन ला कॉल करून हि बातमी सांगणार आहे
  • call Sachin later
  • going to
  • this news
  • and tell him
  • calling
  • I am
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Be careful! We ______
  will
  are going
  are
  go
  'जर हे असाच वेळ वाया घालवत राहिले, तर हे नापास होतील' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  If they keep on wasting time like this, then they're going to fail
  If they keep on wasting time like this, then they're fail
  If they keep on wasting time like this, then they going to fail
  If they keep on wasting time like this, then they'll going to fail
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My sister is ______
  going to graduate
  going to graduation
  graduate
  going to pass out
  माझे वडील या मार्च मध्ये 45 चे होणार आहेत
  • 45 this March
  • is
  • going to
  • be
  • go to
  • my father
  'काय तुम्ही कोणाला नोकरीवर ठेवणार आहात?' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  Are you going to hire someone?
  Are you hire someone?
  Do you going to hire someone?
  Will you going to hire someone?
  काय जत्रेमध्ये खूप गर्दी होणार आहे?
  • Is it
  • be
  • very crowded
  • at the fair?
  • does
  • going to
  मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  My company ______
  is going to moving
  is going to move
  will going to move
  is go to moving
  'मिटिंग 11 वाजता सुरु होणार आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर निवडा;
  The meeting is going to start at 11 .
  The meeting is start at 11
  The meeting will be going to start at 11
  The meeting is going to starting at 11
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द