Future with going to
try Again
Tip1:hello
Lesson 95
Future with going to
टिप
हामी दिल्लीको लागि बिहानको रेल लिदैछौं. = We are taking the morning train to Delhi
हामी Present progressive (is/am/are + verb + ing) भविष्यमा हुने निश्चित प्लानको लागि प्रयोग गर्छौ.
बैठक ११ बजे शुरु हुन गइरहेको छ. = The meeting is going to start at 11 AM.
Going to (going to + verb + ing) मनसाय (informal) जताउनको लागि प्रयोग गरिन्छ.
टिप
=
Going to को प्रयोग
=
1) Intentions: मनसाय (informal) जताउनको लागि (eg: I am going to hire someone for this work = म यो कामको लागि कसैलाई कामदार राख्ने वाला छु)

2) Predictions: भविष्यवाणीको लागि (eg: It is going to rain = पानी पर्न लागेको छ)

3) भविष्यको तथ्यको लागि (eg: Sachin is going to turn 30 this November = सचिन यो नोभेम्बर तीस वर्षको हुन्छ).
'म धुम्रपान छोड्न लागिरहेको छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
I am going to quit smoking.
I am go quit smoking.
I am going to quitting smoking.
I will going to quit smoking.
'म अबदेखि मेहनतसंग काम गर्न गइरहेको छु.' छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.;
I am going to work hard from now on.
I am work hard from now on.
I am going to working hard from now on.
I am go to work hard from now on.
'तिमी परीक्षामा पास हुने छौ.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
You're pass the exam.
You're going to passing the exam.
You'll going to pass the exam.
You're going to pass the exam.
पानी पर्न लागिरहेको छ.
  • raining
  • is
  • to
  • rain.
  • going
  • it
  म पछि सचिनलाई कल गरेर यो खबर बताउन लागिरहेको छु.
  • call Sachin later
  • going to
  • this news.
  • and tell him
  • calling
  • I am
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Be careful! We ______
  will
  are going
  are
  go
  'यदी यिनिहरुले यसरी नै समय बर्बाद गर्दै गयो भने यिनिहरु फेल हुन्छन्.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  If they keep on wasting time like this, then they're going to fail.
  If they keep on wasting time like this, then they're fail.
  If they keep on wasting time like this, then they going to fail.
  If they keep on wasting time like this, then they'll going to fail.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  My sister is ______
  going to graduate
  going to graduation
  graduate
  going to pass out
  मेरो बुबा यो मार्चमा ४५ पुग्नु हुन्छ.
  • 45 this March.
  • is
  • going to
  • be
  • go to
  • my father
  'के तिमी कसैलाई काममा राख्न गईरहेको हो?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Are you going to hire someone?
  Are you hire someone?
  Do you going to hire someone?
  Will you going to hire someone?
  के मेलामा एकदम भीड हुन लागिरहेको छ?
  • Is it
  • be
  • very crowded
  • at the fair?
  • does
  • going to
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  My company ______
  is going to moving
  is going to move
  will going to move
  is go to moving
  'बैठक ११ बजे शुरु हुन गईरहेको छ.' छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.;
  The meeting is going to starting at 11.
  The meeting is start at 11.
  The meeting will be going to start at 11.
  The meeting is going to start at 11.
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द