Because आणि so मध्ये फरक
try Again
Tip1:hello
Lesson 96
Because आणि so मध्ये फरक
टिप
I did not go to school because I was sick = मी शाळेत गेलो नाही कारण मी आजारी होतो
कोणत्याही वाक्यात 'because' चा उपयोग एखादे कारण दर्शवण्यासाठी केला जातो.

because = कारण
=
'तिला भेटवस्तू मिळाल्या कारण तिचा वाढदिवस होता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
She got presents so it was her birthday.
She got presents because it was her birthday.
She got presents but it was her birthday.
She got presents then it was her birthday.
'आम्ही आज लवकर आलो कारण आमची मिटिंग होती' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
We came in early today because we had a meeting.
We came in early today so we had a meeting.
We came in early today but we had a meeting.
We came in early today that's why we had a meeting.
टिप
I lost my car keys, so I took a taxi = मी गाडीच्या चाव्या गमावल्या, त्यमुळे मी टॅक्सी घेतली
एखाद्या वाक्यात 'so' चा वापर तेव्हा केला जातो, जेव्हा कोणताही result दर्शवायचा असेल

So = त्यामुळे
=
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My house isn't big ______
because
so
then
but
'नेहाला चित्रपट आवडला नाही त्यामुळे तिने टीवी बंद केला' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Neha did not like the movie because she turned the TV off.
Neha did not like the movie then she turned the TV off.
Neha did not like the movie but she turned the TV off.
Neha did not like the movie so she turned the TV off.
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
I want to have a party, ______
because
so
but
then
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
The meeting will be on Saturday, ______
so
then
because
but
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My sister cooks well, ______
so
because
but
so that
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
My house is small ______
but
so that
because
so
मिसिंग शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
Her sister dances a lot, ______
such as
then
because
but
'माझी बहिण जागी होती, त्यामुळे मी आत येवू शकलो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
My sister was awake, because I could come inside
My sister was awake, then I could come inside
My sister was awake, but I could come inside
My sister was awake, so I could come inside
'मला शालिनी आवडत नाही त्यामुळे मी तिला बोलावले नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
I don't like Shalini, so I did not call her.
I don't like Shalini, because I did not call her.
I don't like Shalini, that I did not call her.
I don't like Shalini, then I did not call her.
'तो शर्यत जिंकला कारण तो मेहनती होता' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
He won the race so he was hard working
He won the race because he was hard working
He won the race then he was hard working
He won the race but he was hard working
'तिने आम्हाला पार्टीला बोलावले कारण आम्ही चांगले/चांगल्या मित्र/मैत्रिणी आहोत ' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल? योग्य पर्याय निवडा;
She invited us for the party, so we are good friends.
She invited us for the party, but we are good friends.
She invited us for the party, because we are good friends.
She invited us for the party, that we are good friends.
=
!
ऐका
टिप
पुढील शब्द